Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Otevřený přístup v programu Horizont 2020

Najdete nás na Facebooku

Prezentace ke stažení: Otevřený přístup v programu Horizont 2020; PowerPoint (3,70 MB); PDF (2,07 MB)

European Union Open Data Portal: CORDIS - EU research projects under Horizon 2020 (2014-2020) externí odkaz, seznam projektů financovaných z programu H2020

Obsah

Tři klíčové dokumenty (17. 7. 2012)

Evropská komise externí odkaz: rámcový program Horizon 2020 externí odkaz; Horizont 2020 externí odkaz – český portál k programu H2020

H2020 Programme: Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020 externí odkaz PDF (Version 3.2, 21 March 2017); Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 Version 3.0 externí odkaz PDF (Version 3.0, 26 July 2016)

Základní principy otevřeného přístupu v programu Horizont 2020

logo H2020

Otevřený přístup k vědeckým informacím je základním principem v programu Horizont 2020 (dále jen H2020) a je popsán v Nařízení o zavedení H2020, viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 externí odkaz (ze dne 11. prosince 2013), a v pravidlech pro účast a šíření výsledků, jakož i prostřednictvím příslušných ustanovení v grantové dohodě.

Brožura TC AV ČR: HORIZONT 2020 - stručně o programu externí odkaz

Recenzované vědecké publikace

Otevřený přístup k recenzovaným vědeckým publikacím, které jsou výsledkem projektu v programu H2020, je stanoven jako povinnost pro všechny projekty. Legislativně jsou požadavky na otevřeně přístupné publikace podrobně popsány v modelové grantové dohodě v článku 29.2 na s. 234, viz H2020 Programme: AGA Annotated Model Grant Agreement externí odkaz PDF (Version 4.1, 26 October 2017), dále pak podrobněji na s. 237-239.

Výzkumná data

Otevřený přístup k výzkumným datům je v programu H2020 zařazen jako pilotní projekt pouze pro vybrané oblasti výzkumu. Právně je povinnost otevřeného přístupu k výzkumným datům vymezena v článku 29.3 modelové grantové dohody na s. 235, podrobněji pak na s. 239-241.

Informace o otevřeném přístupu k vědeckým informacím v H2020 jsou také v H2020 Online Manual externí odkaz, viz Open access & Data management externí odkaz.

European IPR Helpdesk Fact Sheets: Open access to publications and data in Horizon 2020: Frequently Asked Questions (FAQ) externí odkaz PDF (July 2015); Patenting v. publishing externí odkaz PDF (October 2015)

Povinnost otevřeného přístupu k vědeckým publikacím

Každý příjemce musí zajistit otevřený přístup ke všem recenzovaným vědeckým publikacím vztahujícím se k výsledkům projektu.

Evropská komise stanovila jako povinnost tzv. gratis otevřený přístup, viz Guidelines to the Rules on Open Access... externí odkaz PDF, s. 5: „To meet this requirement, beneficiaries must, at the very least, ensure that any scientific peer-reviewed publications can be read online, downloaded and printed.“ (Pro splnění tohoto požadavku musí příjemci přinejmenším zajistit, aby všechny recenzované vědecké publikace bylo možné číst online, stáhnout a vytisknout.)

Tamtéž je však také uvedeno, že by se příjemci měli snažit zajistit tzv. libre otevřený přístup: „Since any further rights - such as the right to copy, distribute, search, link, crawl and mine - make publications more useful, beneficiaries should make every effort to provide as many of these options as possible.“ (Vzhledem k tomu, že další práva – jako právo kopírovat, distribuovat, vyhledávat, propojovat, procházet a vytěžovat – zvyšují užitečnost publikací, měli by příjemci vynaložit veškeré úsilí, aby poskytli co nejvíce těchto možností.) To koresponduje s textem na s. 8, kde Komise vyzývá autory, aby si ponechali svá autorská práva a poskytli vydavatelům odpovídající licenci Creative Commons.

Povinnost otevřeného přístupu se skládá ze dvou kroků:

  1. uložení publikací do repozitářů a
  2. poskytnutí otevřeného přístupu k nim.

Které publikace otevřeně zpřístupnit

Pravidla programu H2020 předpokládají prioritně otevřené zpřístupňování recenzovaných vědeckých článků. Příjemci grantů jsou nicméně vyzýváni k tomu, aby otevřeně zpřístupňovali i jiné typy publikací, ať už recenzovaných nebo nerecenzovaných, které souvisí s projektovými výsledky, např. knihy (monografie), sborníky z konferencí, ale také tzv. šedou literaturu, například zprávy, prezentace, postery...

Jak zajistit otevřený přístup k publikacím

Otevřený přístup k publikacím je možné zajistit zlatou nebo zelenou cestou.

Zlatá cesta otevřeného přístupu

Zlatá cesta: Publikování článku v odborném recenzovaném časopise s okamžitým otevřeným přístupem, tj. v otevřeném nebo hybridním časopise.

V tomto případě je nezbytné počítat s poplatky, které zpravidla vyžadují za publikování v režimu otevřeného přístupu vydavatelé časopisů. Tyto poplatky jsou nazývány article processing charges (APCs).

V H2020 jsou v době řešení projektu APCs uznatelnými náklady.

Pro zajímavost: Informace o nákladech na APCs na univerzitách ve Velké Británii: APC data collection externí odkaz; viz též Jisc Collections aggregated APC data by publisher externí odkaz a data z jednotlivých univerzit externí odkaz. Další zajímavá informace z Velké Británie: New report highlights £9m compliance cost of UK open access requirements externí odkaz – akademický rok 2013/2014: náklady na APCs + další náklady na splnění povinnosti zlaté cesty otevřeného přístupu, která byla stanovena přijetím RCUK Open Access Policy externí odkaz.

Také při publikování zlatou cestou otevřeného přístupu musí být uložena strojově čitelná elektronická kopie publikované verze článku nebo konečná verze autorského rukopisu přijatého k publikování co nejdříve do repozitáře!

Pozor na predátory! Jak se jim vyhnout? Wehrmeijer, Margot. Exposing the predators. Methods to stop predatory journals externí odkaz. Master thesis. Leiden University, 2014.

Zelená cesta otevřeného přístupu

Zelená cesta: Publikování článku tradičním způsobem v časopise přístupném na základě předplatného s následným uložením postprintu (též accepted version) autorem do repozitáře v souladu s podmínkami vydavatele a/nebo politikou poskytovatele finanční dotace na výzkum.

V případě zelené cesty otevřeného přístupu je nutné počítat s tím, že vydavatelé často požadují dodržení doby, po kterou nesmí být článek uložený do repozitáře otevřeně přístupný.

Odeslání rukopisu vydavateli časopisu musí proto předcházet zjištění pozice vydavatele vůči zelené cestě otevřeného přístupu, nejlépe prostudováním aktuálních podmínek přímo na webu vydavatele/na webu časopisu, případně prověřením informací na SHERPA-RoMEO externí odkaz.

Co je to doba embarga? Doba embarga (embargo period) je časové období stanovené vydavatelem, po které nesmí být článek uložený do repozitáře otevřeně přístupný. Doba embarga začíná dnem oficiálního publikování článku. Týká se článků publikovaných v časopisech tradičním způsobem a uložených do repozitáře. Důvodem pro embargo na otevřený přístup je obchodní model tradičních komerčních vydavatelů, kteří se snaží zajistit udržitelnost svého podnikání. Vydavatelé otevřeně přístupných časopisů nevyžadují dobu embarga, protože pracují s jiným obchodním modelem umožňujícím okamžitý otevřený přístup.

V H2020 je přípustná maximální doba embarga závislá na oblasti výzkumu: pro STEM (tj. science, technology, engineering, mathematics) 6 měsíců a pro non-STEM (společenské a humanitní vědy) 12 měsíců.

Upozornění: Většina tradičních vydavatelů má nastavenu delší dobu embarga: 12, 18, 24, 36 měsíců. Využijte službu SHERPA/RoMEO externí odkaz: Publisher copyright policies & self-archiving, nebo si zkontrolujte informace přímo u vydavatele, viz např. Taylor & Francis: Open access externí odkaz).

V případě embarga na otevřený přístup musí příjemce vyhovět podmínkám H2020, nikoliv vydavateli! Je proto vhodné zvážit zlatou cestu, která ovšem zpravidla vyžaduje úhradu poplatků za zpracování článku (APCs). Na to je třeba myslet už při přípravě projektu a zahrnout APCs do nákladů projektu (které časopisy, kolik článků, průměrná cena…). Je nezbytné zvolit takovou publikační strategii, aby poplatky nevedly k příliš vysokým nákladům na projekt: vyvážit podíl zlaté a zelené cesty.

Autorská práva (Copyright) a licence

Otevřený přístup k vědeckým informacím vyžaduje, aby autoři vyjednali předem s vydavateli převedení pouze takových práv, jež jsou nezbytná pro publikování, a to prostřednictvím dodatků k autorským smlouvám, jimiž je vydavateli poskytnuta licence ke zveřejnění. Předmětem licenční smlouvy je výkon majetkových práv autorských. Tato práva se licenční smlouvou nepřevádějí, ale jejím uzavřením získává nabyvatel licence právo dílo sjednaným způsobem užít.

Evropská komise nabádá autory, aby si ve všech případech ponechali svoje autorská práva a poskytli vydavatelům pouze potřebnou licenci, nejlépe takové typy licencí, které plně vyhoví požadavkům na otevřený přístup, a to veřejné licence Creative Commons, nejlépe licence CC-BY (viz např. CC BY 4.0 externí odkaz, Uveďte autora 4.0 Mezinárodní) nebo CC-0.

Co uložit do repozitáře

Příjemci grantů jsou povinni uložit do repozitáře pro vědecké publikace:

Nezapomeňte: Všichni příjemci finančních prostředků H2020 musí zajistit otevřený přístup (bezplatný on-line přístup pro všechny uživatele) k recenzovaným publikacím také jejich uložením do repozitáře. Viz Guidelines to the Rules on Open Access... externí odkaz PDF, s. 6: „This step applies even where open access publishing ('gold' open access) is chosen to ensure that the article is preserved in the long term.

Kdy uložit publikace do repozitáře

K uložení článku do repozitáře musí dojít, jakmile je to možné, avšak nejpozději po jeho uveřejnění, a to i tehdy, byl-li článek publikován v otevřeném časopise.

Příjemci grantů musí navíc vyvinout úsilí k uložení výzkumných dat potřebných k ověření výsledků obsažených v uložené vědecké publikaci, ideálně do repozitáře určeného pro ukládání výzkumných dat. Toto však není stanoveno jako povinnost!

Kdy otevřeně zpřístupnit v repozitáři uložené publikace

Po uložení publikace, a pokud možno i souvisejících výzkumných údajů určených k ověření výsledků prezentovaných v publikaci, musí příjemci grantů zajistit otevřený přístup k dané publikaci prostřednictvím zvoleného repozitáře, buď okamžitě (byl-li článek publikován zlatou cestou otevřeného přístupu), nebo po uplynutí případné doby embarga na otevřený přístup (v případě publikování zelenou cestou otevřeného přístupu).

Otevřený přístup k bibliografickým metadatům

Příjemci grantů musí rovněž prostřednictvím repozitáře zajistit otevřený přístup k bibliografickým metadatům, která slouží k identifikaci publikace. Metadata je nutné zpřístupnit bezprostředně po uložení publikace. Jejich zpřístupnění nesouvisí s embargem na otevřený přístup k plnému textu.

General MGA

H2020 AGA — Annotated Model Grant Agreement: V4.1 – 26.10.2017, s. 235

Bibliografická metadata

Bibliografická metadata (standardním formátem bibliografických metadat je v tomto případě Dublin Core externí odkaz) jsou nezbytná pro účely sklízení metadat systémem OpenAIRE externí odkaz (případně dalšími systémy) za účelem sledování a vyhodnocování plnění povinnosti otevřeného přístupu v projektech a dopadu otevřeného přístupu. Repozitář, který umožní autorům recenzovaných časopiseckých článků (příp. dalších typů publikací) splnit povinnosti stanovené pro H2020, musí být přizpůsoben OpenAIRE, aby bylo možné potřebné informace sklízet. Repozitář tedy musí vyhovovat pravidlům OpenAIRE externí odkaz. Po implementaci pravidel je nezbytné repozitář validovat externí odkaz.

Poskytovatelé dat přizpůsobení OpenAIRE (repozitáře, datové archivy, časopisy, agregátoři): 1006 OpenAIRE compatible data sources externí odkaz

Webinář OpenAIRE v rámci Open Access Week 2014: Katerina Iatropoulou, University of Athens: OpenAIRE portal externí odkaz (záznam webináře) a prezentace externí odkaz.

OpenAIRE Guidelines

Vybrané informace z OpenAIRE Literature Guidelines vztahující se k výše uvedeným povinným bibliografickým metadatům (včetně příkladů):

Podrobné informace k bibliografickým metadatům pro správce repozitářů pro publikace: OpenAIRE Guidelines: For Literature repositories externí odkaz, viz též OpenAIRE guidelines and broker service for repository managers externí odkaz (OAWeek 2016 webinar - Oct. 2016).

Období embarga na otevřený přístup

Jak je uvedeno v modelové grantové dohodě, je příjemce povinen uložit strojově čitelnou elektronickou kopii publikované verze článku nebo konečnou recenzovanou autorskou verzi rukopisu přijatého k publikování do repozitáře pro vědecké publikace, a to co nejdříve, nejpozději však po jeho uveřejnění. H2020 tedy ukládá příjemcům povinnost okamžitého uložení do repozitáře (tzv. immediate-deposit green open access mandate) bez ohledu na způsob publikování, tedy jak v případě zlaté, tak samozřejmě zelené cesty otevřeného přístupu.

Byl-li článek publikován v tradičním časopise s vydavatelem stanovenou dobou embarga na otevřený přístup, pak se období embarga vztahuje na zpřístupnění, nikoliv na uložení do repozitáře. Období embarga začíná dnem oficiálního data publikování, proto by měl autor z komunikace s vydavatelem toto datum znát. Jinak by nebylo možné splnit požadavek vydavatele, ani v metadatech v repozitáři nastavit datum ukončení embarga.

Persistentní identifikátor

Příklady persistentních identifikátorů: Archival Research Key (ARK) externí odkaz, Persistent URL (PURL) externí odkaz, Uniform Resource Name (URN) externí odkaz, Handle System externí odkaz, Digital Object Identifier (DOI) externí odkaz.

záznam článku v OpenAIRE

Záznam článku z projektu INDECT externí odkaz (projekt 7. RP bez dodatku SC 39 v grantové dohodě, tedy bez povinnosti otevřeného přístupu k publikovaným článkům). Potřebná metadata byla do OpenAIRE nasklízena z repozitáře DSpace VŠB-TUO externí odkaz, který je přizpůsoben pravidlům OpenAIRE na úrovni kompatibility OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding). Další informace (případně plný text – v daném případě však není plný text otevřeně přístupný, viz též příslušná ikona) lze získat v repozitáři DSpace, viz odkaz vpravo (na obrázku v rámečku): Downlad from DSpace at VSB Technical University of Ostrava. Propojení mezi OpenAIRE a DSpace VŠB-TUO je realizováno prostřednictvím persistentního identifikátoru handle (identifikátor handle standardně využívá DSpace): http://hdl.handle.net/10084/95721 externí odkaz (prvek dc.identifier.uri). To je onen povinný persistentní identifikátor, který slouží k propojení agregátorem (OpenAIRE externí odkaz) pro určitý účel nasklízených metadat a zdrojem těchto metadat (repozitářem externí odkaz).

Repozitáře využívají různé trvalé identifikátory, a to i tehdy, jsou-li postaveny na stejném software. Např. v institucionálním repozitáři GoeScholar externí odkaz (Publikationenserver der Georg-August-Universität Göttingen), který stejně jako DSpace VŠB-TUO využívá DSpace, je identifikátor handle nahrazen persistentním URL (PURL), viz http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?gs-1/9769 externí odkaz (interně je handle externí odkaz rovněž využíván).

záznam článku z GoeScholar v OpenAIRE

Článek v příkladu (Versatile ruthenium(II)-catalyzed C–H cyanations of benzamides) je výstupem projektu ze 7. RP a jeho metadata jsou nasklízena OpenAIRE (viz rovněž úplný záznam externí odkaz v GoeScholar).

záznam článku z GoeScholar v OpenAIRE

V úplném zobrazení metadat externí odkaz výše uvedeného článku je vidět, jak v metadatech identifikovat projekt, jehož výsledkem článek je. Na následujícím obrázku je další varianta zápisu metadat, viz úplné zobrazení záznamu externí odkaz (RepositóriUM externí odkaz).

záznam článku v repozitáři RepositóriUM, Universidade do Minho

záznam článku v DSpace

Ukázka části metadat při zobrazení úplného záznamu článku v DSpace VŠB-TUO externí odkaz. V rámečku je zvýrazněna identifikace projektu, viz povinná bibliografická metadata identifikující do repozitáře uloženou publikaci ve vztahu k poskytovateli finanční podpory, programu a projektu, z něhož je publikace výstupem (výrazy [„European Union (EU)“ and „Horizon 2020“] [„Euratom“ and „Euratom research and training programme 2014-2018“] a název výzvy, akronym a číslo grantové dohody).

Kam uložit publikace

menu OpenAIRE

Webinář OpenAIRE v rámci Open Access Week 2016: Open Research Data in H2020 and Zenodo repository externí odkaz (záznam webináře a prezentace.

V případě, že příjemce dotace-autor neví, kam by měl publikaci uložit, může využít službu poskytovanou portálem OpenAIRE externí odkaz.

OpenAIRE ho prostřednictvím OpenDOAR externí odkaz (Directory of Open Access Repositories) nasměruje na vhodný repozitář pro vědecké publikace.

Stejnou službu – tentokrát prostřednictvím re3data externí odkaz (Registry of Research Data Repositories) – poskytuje OpenAIRE pro vyhledání vhodného datového archivu.

Open Access Week 2017: OpenAIRE/FOSTER webinars externí odkaz (záznamy webinářů a prezentace).

Otevřený přístup k výzkumným datům

Novinkou v programu H2020 je původně pilotní projekt, později v roce 2016 rozšířený na všechny oblasti, otevřených výzkumných datOpen Research Data Pilot externí odkaz. Cílem je zlepšit a maximalizovat přístup k výzkumným datům z projektů a umožnit jejich opětovné využití. Projekt se vztahuje se na dva typy dat:

Commission launches pilot to open up publicly funded research data externí odkaz

Otevřený přístup k výzkumným datům je zajištěn tím, že příjemci grantů uloží svá výzkumná data do repozitářů určených pro ukládání výzkumných dat a přijmou opatření k tomu, aby třetím stranám bylo v maximální možné míře umožněno tato data bezplatně využívat, šířit, vytěžovat, reprodukovat a mít k nim přístup.

Nevíte, kam uložit svá data? Vyhledejte si vhodný datový archiv: re3data.org externí odkaz, REgistry of REsearch data REpositories. Využijte: Zenodo externí odkaz.

Nepřehlédněte důležité informace: OpenAIRE Guidelines: For Data Archives externí odkaz

Seznamte se s DMPs díky Digital Curation Centre externí odkaz (DCC): Data Management Plans externí odkaz

Aktualizováno 2017-11-12 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.0 | Tisk