Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Co je to otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu

Najdete nás na Facebooku
Logo Open Access

Otevřený přístup (Open Access, OA) v nejčistším slova smyslu znamená okamžitý volný online přístup k publikacím bez jakýchkoliv poplatků nebo omezení ve vztahu k autorským právům nebo licencím, jak je to obvykle stanoveno ve smlouvách s vydavatelem.

Otevřený přístup se týká těch vědeckých výstupů, které vědci (autoři) jinak běžně poskytují vydavatelům k publikování bezplatně, bez nároku na honorář. Zahrnuje v prvé řadě recenzované vědecké časopisecké články a jejich rukopisné autorské verze, preprinty nebo postprinty, dále pak konferenční příspěvky, monografie a datové soubory různého typu. Otevřeně přístupné publikace mohou být distribuovány a využívány ve vědě, výuce a souvisejících oblastech.

Otevřený přístup neznamená, že jde o variantu „publikování vlastním nákladem", tj. že autor využije možností současných technologií a zveřejní (publikuje) „článek“ na svém vlastním webu; není to tedy cesta, jak se vyhnout recenznímu řízení a běžnému publikačnímu procesu. Současně nejde o žádný druhořadý způsob publikování, jehož cílem je co nejjednodušeji snížit náklady na publikační proces. Otevřený přístup je v prvé řadě prostředkem pro volné online zpřístupnění výsledků výzkumu celé vědecké komunitě i veřejnosti, která o ně má zájem.

Misleading open access myths externí odkazBioMed Central externí odkaz, vydavatel 276 recenzovaných otevřených časopisů, reaguje na nejrozšířenější argumenty proti otevřenému přístupu

Požadavky na otevřený přístup v souvislosti s financováním výzkumu z veřejných zdrojů v žádném případě neznamenají povinnost výsledky zveřejnit (publikovat). Rozhodnutí o tom, zda budou výsledky výzkumu publikovány, je plně na straně řešitelů financovaných projektů. Otevřený přístup je vyžadován pouze tehdy, pokud je publikování zvoleno jako prostředek k šíření výsledků výzkumu.

Four ways open access enhances academic freedom externí odkaz, Curt Rice externí odkaz (profesor na University of Tromsø externí odkaz, Universitetet i Tromsø) zkoumá napětí mezi akademickou svobodou a politikami otevřeného přístupu

Cesty k otevřenému přístupu

Především ve vztahu k vědeckým časopisům (angl. scholarly journals) a v nich publikovaným článkům jsou využívány dvě strategie k dosažení otevřeného přístupu:

  1. Zelená cesta otevřeného přístupu (anglicky jsou používány tyto termíny: green open access, green route to open access, author-archived open access apod.): autoři publikují v jakémkoliv časopise založeném na předplatném a následně uloží (auto-archivují, angl. self-archiving, self deposit apod.) článek, resp. finální autorskou verzi článku přijatého ke zveřejnění po recenzním řízení, v otevřeném institucionálním nebo oborovém repozitáři. Uložený článek může být okamžitě přístupný bez omezení, nebo může podléhat embargu vydavatele; v takovém případě může být zájemcům zpřístupněn na základě individuální (automatické) žádosti zaslané autorovi (jde o tzv. ID/OA model externí odkaz, Immediate Deposit, Optional Access).
  2. Zlatá cesta otevřeného přístupu (anglicky: gold open access, gold route to open access, gold open access publishing apod.): autoři publikují v otevřeném časopise, který poskytuje okamžitý otevřený přístup ke všem článkům na webu vydavatele. Vydavatel může po autorech, jejichž články přijme k publikování, požadovat úhradu poplatků za zpracování článku (angl. article processing charges, APCs, což ale neplatí vždy, např. je-li vydavatelem univerzita, tj. nekomerční vydavatel, nebývají zpravidla poplatky vyžadovány).

Užitečná kniha v různých formátech: Opening Science – The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing externí odkaz (Bartling, Sönke a Sascha Friesike (eds.). Opening science: the evolving guide on how the web is changing research, collaboration and scholarly publishing. Heidelberg: Springer, 2014. ISBN 978-3-319-00026-8. DOI: 10.1007/978-3-319-00026-8 externí odkaz).

„Gratis“ otevřený přístup a „libre“ otevřený přístup

„Gratis“ a „libre“ jsou dva pojmy, které jsou určitým způsobem propojeny. Často jsou považovány za jedno a totéž, nebo jsou zaměňovány (výrazy gratis i libre lze přeložit jako „free“, pokaždé však v jiném významu; ve vztahu k otevřenému přístupu to může být matoucí).

Obecně platí, že oproti pojmům zlatá a zelená cesta otevřeného přístupu (případně tzv. hybridní časopisy) výrazy „gratis“ a „libre“ nepopisují způsoby publikování, ale definují atributy článku, který byl publikován jako otevřeně přístupný.

„Gratis otevřený přístup“ znamená, že je článek přístupný zdarma (free of charge). „Gratis otevřený přístup“ tedy odstraňuje finanční bariéry v přístupu k informacím a v zásadě poskytuje čtenáři právo číst, stahovat a tisknout.

„Libre otevřený přístup“ představuje rovněž bezplatný přístup, avšak zdarma a bez dalších překážek je publikace k dispozici i pro další způsoby využívání i opětovné použití. „Libre otevřený přístup“ je tedy rozšířen o právo vytvářet kopie, šířit je, prohledávat, propojovat, využívat a vytěžovat. Práva na opětovné použití jsou určována příslušnou licencí Creative Commons, zpravidla vyžadující pouze přiznání autorství původních autorů prostřednictvím licence CC-BY.

Zpožděný otevřený přístup

Zpožděný otevřený přístup (delayed open access) se vztahuje k časopisům, které jsou primárně přístupné na základě předplatného. Po určité době – zpravidla po 12 měsících od data vydání, po kterou jsou články přístupné jen předplatitelům, je vydavatel otevřeně (volně) zpřístupní.

Na tomto modelu je např. založeno vydávání časopisu Computing and Informatics externí odkaz. Obdobně umožňuje Elsevier volný přístup (free access) k archivům svých vybraných 107 časopisů: Open archives externí odkaz.

Upozornění: Neplést s embargem na přístup k plnému textu článku u zelené cesty otevřeného přístupu!

V souvislosti s otevřeným přístupem se můžete setkat ještě s následujícími pojmy: Open Educational Resources externí odkaz (OER), Free and Open Source Software externí odkaz (FOSS), Open Data a Open Science. Viz též Open Knowledge Foundation externí odkaz (OKF), Open Source Initiative externí odkaz (OSI) nebo Open Science Federation externí odkaz.

Otevřený přístup v České republice externí odkaz, informace na portálu OpenAIRE externí odkaz

Hlavní výhody otevřeného přístupu

Otevřený přístup se opírá o tradiční osvědčené formy publikování, avšak umožňuje čtenářům přístup bez poplatků, bez zbytečných finančních bariér. Otevřený přístup je v souladu s autorskými právy, s požadavky na kvalitu, prestiž, recenzní řízení či indexování, respektuje požadavky na dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování publikací i na další služby a funkce spojované tradičně s publikováním vědeckých informací. Více informací viz Peter Suber: Open Access Overview externí odkaz.

Iniciativy otevřeného přístupu

Mike Taylor: Open Access is about sharing, unity and sanity, not about money. (Více: Mike’s talks at the Berlin 11 conference externí odkaz)

Open Access Directory: Declarations in support of OA externí odkaz (prohlášení na podporu otevřeného přístupu)

CC BY Logo OA a logo OA Week externí odkaz podléhají licenci Creative Commons Attribution 3.0 Unported externí odkaz.

Aktualizováno 2017-07-28 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.0 | Tisk