Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

Co je to otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu

Najdete nás na Facebooku
Logo Open Access

Otevřený přístup (Open Access, OA) v nejčistším slova smyslu znamená okamžitý volný online přístup k publikacím bez jakýchkoliv poplatků nebo omezení ve vztahu k autorským právům nebo licencím, jak je to obvykle stanoveno ve smlouvách s vydavatelem.

Otevřený přístup se týká těch vědeckých výstupů, které vědci (autoři) jinak běžně poskytují vydavatelům k publikování bezplatně, bez nároku na honorář. Zahrnuje v prvé řadě recenzované vědecké časopisecké články a jejich rukopisné autorské verze, preprinty nebo postprinty, dále pak konferenční příspěvky, monografie a datové soubory různého typu. Otevřeně přístupné publikace mohou být distribuovány a využívány ve vědě, výuce a souvisejících oblastech.

Otevřený přístup neznamená, že jde o variantu „publikování vlastním nákladem", tj. že autor využije možností současných technologií a zveřejní (publikuje) „článek“ na svém vlastním webu; není to tedy cesta, jak se vyhnout recenznímu řízení a běžnému publikačnímu procesu. Současně nejde o žádný druhořadý způsob publikování, jehož cílem je co nejjednodušeji snížit náklady na publikační proces. Otevřený přístup je v prvé řadě prostředkem pro volné online zpřístupnění výsledků výzkumu celé vědecké komunitě i veřejnosti, která o ně má zájem.

Misleading open access myths externí odkazBioMed Central externí odkaz, vydavatel 266 recenzovaných otevřených časopisů, reaguje na nejrozšířenější argumenty proti otevřenému přístupu

Požadavky na otevřený přístup v souvislosti s financováním výzkumu z veřejných zdrojů v žádném případě neznamenají povinnost výsledky zveřejnit (publikovat). Rozhodnutí o tom, zda budou výsledky výzkumu publikovány, je plně na straně řešitelů financovaných projektů. Otevřený přístup je vyžadován pouze tehdy, pokud je publikování zvoleno jako prostředek k šíření výsledků výzkumu.

Four ways open access enhances academic freedom externí odkaz, Curt Rice externí odkaz (profesor na University of Tromsø externí odkaz, Universitetet i Tromsø) zkoumá napětí mezi akademickou svobodou a politikami otevřeného přístupu

Cesty k otevřenému přístupu

Především ve vztahu k vědeckým časopisům (angl. scholarly journals) a v nich publikovaným článkům jsou využívány dvě strategie k dosažení otevřeného přístupu:

  1. Zelená cesta otevřeného přístupu (anglicky jsou používány tyto termíny: green open access, green route to open access, author-archived open access apod.): autoři publikují v jakémkoliv časopise založeném na předplatném a následně uloží (auto-archivují, angl. self-archiving, self deposit apod.) článek, resp. finální autorskou verzi článku přijatého ke zveřejnění po recenzním řízení, v otevřeném institucionálním nebo oborovém repozitáři. Uložený článek může být okamžitě přístupný bez omezení, nebo může podléhat embargu vydavatele; v takovém případě může být zájemcům zpřístupněn na základě individuální (automatické) žádosti zaslané autorovi (jde o tzv. ID/OA model externí odkaz, Immediate Deposit, Optional Access).
  2. Zlatá cesta otevřeného přístupu (anglicky: gold open access, gold route to open access, gold open access publishing apod.): autoři publikují v otevřeném časopise, který poskytuje okamžitý otevřený přístup ke všem článkům na webu vydavatele. Vydavatel může po autorech, jejichž články přijme k publikování, požadovat úhradu poplatků za zpracování článku (angl. article processing charges, APCs, což ale neplatí vždy, např. je-li vydavatelem univerzita, tj. nekomerční vydavatel, nebývají zpravidla poplatky vyžadovány).

Užitečná kniha v různých formátech: Opening Science – The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing externí odkaz (Bartling, Sönke a Sascha Friesike (eds.). Opening science: the evolving guide on how the web is changing research, collaboration and scholarly publishing. Heidelberg: Springer, 2014. ISBN 978-3-319-00026-8. DOI: 10.1007/978-3-319-00026-8 externí odkaz).

V souvislosti s otevřeným přístupem se můžete setkat ještě s následujícími pojmy: Open Educational Resources externí odkaz (OER), Free and Open Source Software externí odkaz (FOSS), Open Data externí odkaz a Open Science. Viz též Open Knowledge Foundation externí odkaz (OKF), Open Source Initiative externí odkaz (OSI) nebo Open Science Federation externí odkaz.

Otevřený přístup v České republice externí odkaz, informace na portálu OpenAIRE externí odkaz

Hlavní výhody otevřeného přístupu

Otevřený přístup se opírá o tradiční osvědčené formy publikování, avšak umožňuje čtenářům přístup bez poplatků, bez zbytečných finančních bariér. Otevřený přístup je v souladu s autorskými právy, s požadavky na kvalitu, prestiž, recenzní řízení či indexování, respektuje požadavky na dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování publikací i na další služby a funkce spojované tradičně s publikováním vědeckých informací. Více informací viz Peter Suber: Open Access Overview externí odkaz.

Iniciativy otevřeného přístupu

Mike Taylor: Open Access is about sharing, unity and sanity, not about money. (Více: Mike’s talks at the Berlin 11 conference externí odkaz)

Open Access Directory: Declarations in support of OA externí odkaz (prohlášení na podporu otevřeného přístupu)

logo blogu E-zdroje: Informace přímo na vašem monitoru

Chcete se o otevřeném přístupu dozvědět více?

Sledujte informace na blogu Ústřední knihovny VŠB-TUO externí odkaz v rubrice věnované otevřenému přístupu externí odkaz.

CC BY Logo OA a logo OA Week externí odkaz podléhají licenci Creative Commons Attribution 3.0 Unported externí odkaz.

Aktualizováno 2014-06-02 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2014 | VŠB-TUO | XHTML 1.0 | Tisk