Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

International Open Access Week 2010

Najdete nás na Facebooku

Tato stránka je věnována akci International Open Access Week 2010, ke které se připojily poprvé i knihovny v Česku externí odkaz.

Jaký byl Open Access Week 2010 na VŠB-TUO?

OA Week 2010 v Česku

V Ústřední knihovně VŠB-TU Ostrava jsme se zaměřili hlavně na propagaci tzv. zelené cesty OA, která spočívá v ukládání autorských verzí (preprintů nebo postprintů) publikovaných vědeckých článků v institucionálním repozitáři.

Využili jsme toho, že v repozitáři DSpace VŠB-TUO do kolekce Publikační činnost akademických pracovníků VŠB-TUO ukládáme záznamy článků autorů z VŠB-TUO registrované ve Web of Science.

V rámci Open Access Week 2010 jsme oslovili vybrané akademické pracovníky dopisem a informovali je o možnosti připojení plných textů (eprintů) k bibliografickým záznamům jejich publikací. Autorům, kteří publikovali v posledních třech letech článek v časopise s impakt faktorem, bylo nabídnuto, že mohou zaslat preprint nebo postprint svého článku a knihovna ho uloží do repozitáře DSpace na VŠB-TUO. Celkem bylo osloveno 69 autorů se žádostí o poskytnutí plných textů 129 článků. Na výzvu reagovalo 26 autorů.

Výsledek? Do repozitáře DSpace externí odkaz na VŠB-TUO se podařilo uložit 32 článků (autorských rukopisů) od 19 autorů z 11 pracovišť univerzity (040: 1; 151: 3; 460: 1; 470: 5; 516: 12; 541: 2; 542: 1; 633: 1; 714: 1; 9340: 1; 9360: 4).

V rámci Open Access Week Week 2010 nabídla ÚK zájemcům (vedle dalších forem propagace OA) také přednášku Open Access: jak zviditelnit výsledky své vědecké práce. V případě zájmu je možné přednášku uskutečnit znovu na základě dohody; kontakt: Pavla.Rygelova[at]vsb.cz.

Co je to Open Access Week?

Open Access Week je celosvětová akce, jejímž cílem je podpora a propagace otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu. V letošním roce se v týdnu od 18. do 24. října uskutečnil již druhý ročník. OA Week navazuje na Open Access Day, který poprvé v mezinárodním měřítku proběhl 14. října 2008. V roce 2009 byla původně jednodenní propagační akce rozšířena.

Open Access Week a Česká republika

Podíváme-li se na to, jak OA Week 2009 probíhal v Evropě, zjistíme, že Českou republiku mezi aktivními zeměmi bohužel nenajdeme. V roce 2010 byl tedy nejvyšší čas začít...

Zaostáváme totiž nejen v propagaci otevřeného přístupu. Ale například i v budování otevřených repozitářů (což spolu přirozeně souvisí). Stačí se například podívat do OpenDOAR nebo do ROAR a porovnat počty repozitářů v Česku s jinými zeměmi, nejen v Evropě.

Nevíte, co je to repozitář? Třeba DSpace na VŠB-TUO. Ten ještě ale není ani zdaleka otevřeným repozitářem. Většina elektronických dokumentů v něm uložených je totiž přístupná jen oprávněným uživatelům na základě jejich uživatelských práv (vysokoškolské kvalifikační práce VŠB-TUO). Obsahuje také v naprosté většině případů jen záznamy publikací autorů z VŠB-TUO pouze doplněné odkazem na plný text časopiseckého článku na serveru nakladatele. Tam se k nim dostanou jen předplatitelé nebo ti, kdo si zaplatí přístup k plnému textu vybraného článku. Zatímco jinde ve světě jsou v repozitářích univerzit také plné texty dostupné všem zájemcům v režimu otevřeného přístupu bez zbytečných bariér... Jen namátkou pár příkladů: RepositóriUM, DSpace at University Leiden, Loughborough University Institutional Repository, UCL Discovery, ePrints Soton nebo třeba NARCIS (nizozemský portál) či DRIVER (evropský portál, od roku 2014 součást OpenAIRE, ; viz též španělský národní portál: Recolecta). Viz též další užitečné informace k otevřeným repozitářům.

Asociace knihoven vysokých škol ČR

Aktivity spojené s International Open Access Week 2010 v České republice podpořila Asociace knihoven vysokých škol ČR. Problematika otevřeného přístupu byla významně zastoupena i v programu konference Bibliotheca academica 2010 (Brno, 2.–3. 11. 2010). Hlavní téma konference Trendy v rozvoji vysokoškolských knihoven bylo navázáno na celoevropský projekt 7. RP Evropské komise OpenAIRE.

Co je to otevřený přístup (Open Access)?

logo Open Access

Rozvoj moderních informačních a komunikačních technologií v posledních desetiletích ovlivnil komunikaci vědeckých poznatků, přinesl nové formy publikování a šíření výsledků vědy, výzkumu a vývoje. Jednou z důležitých aktivit, které ovlivňují nejen uživatele, autory, ale např. také poskytovatele finanční podpory na řešení projektů výzkumu a vývoje, je hnutí otevřeného přístupu (angl. Open Access Movement).

Otevřený přístup představuje nový model vědecké komunikace, jehož výsledkem je volný a neomezený přístup k literatuře publikované především ve vědeckých časopisech (ale např. také k disertacím a dalším typům vysokoškolských kvalifikačních prací, ke sborníkům z vědeckých akcí, případně k dalším dokumentům obsahujícím informace z oblasti výzkumu a vývoje, nebo také k materiálům určeným pro vzdělávání).

Postprint: Postprint je autorská verze příspěvku přijatého ke zveřejnění ve vědeckém časopisu po recenzním řízení s případnými revizemi, úpravami a opravami provedenými na základě doporučení recenzentů. Nejde však o dokumenty identické s verzí publikovanou v časopisu. Shoda je pouze v obsahu dokumentu. Pokud je příspěvek publikován v časopisu v režimu otevřeného přístupu (včetně tzv. placeného otevřeného přístupu), bývá zpravidla možné využít jako tzv. postprint (např. pro uložení do repozitáře instituce) publikovanou verzi dokumentu. Základní charakteristika postprintu: dokument vytvořený autorem (rukopis, angl. manuscript, zpřístupňovaný zpravidla ve formátu PDF), obsahuje úplný text i s obrázky, jeho vědecký obsah je identický s publikovanou verzí, neobsahuje typografické prvky publikované verze článku (logo nakladatele, informace o časopisu, stránkování v časopisu aj.).

Preprint: Preprint je koncept vědeckého článku určeného k publikování v recenzovaném časopisu, který ještě neprošel recenzním řízením. Podle jiné definice může jít o příspěvek, který dosud nebyl publikován, avšak prošel již recenzním řízením. Z informací na serveru SHERPA/RoMEO, který sleduje podrobně nakladatelskou politiku ve vztahu k ukládání publikací autory do repozitářů, vyplývá, že rozdílným chápáním pojmu preprint může docházet k nedorozumění především ve vztahu k autorskému právu. Proto je zde preprint chápán jednoznačně jako verze příspěvku před recenzním řízením. Preprinty najdete např. v repozitáři CERN.

Eprint: Eprint je elektronická verze preprintu nebo postprintu (více informací). Může jít o elektronickou kopii jakéhokoliv publikovaného vědeckého výstupu (článku v časopisu, kapitoly z knihy, konferenčního příspěvku apod.), ale často i o nepublikované rukopisy.

Informace o tom, jaký postoj k ukládání eprintů publikovaných vědeckých článků do otevřených repozitářů zaujímají nakladatelé (vydavatelé časopisů), lze získat v databázi SHERPA/RoMEO.

Vedle otevřených repozitářů (tzv. zelená cesta k OA), do nichž jsou ukládány eprinty (preprinty nebo postprinty) článků publikovaných v tradičních vědeckých časopisech, se otevřený přístup projevuje také přímo ve způsobu vydávání časopisů.

Directory of Open Access Journals

Informace o časopisech dostupných v režimu otevřeného přístupu (tzv. zlatá cesta k OA) lze získat v DOAJ.

Evropská unie a otevřený přístup

Jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů finančních prostředků na výzkum je Evropská komise (EK).

EK podporuje model otevřeného přístupu. Výrazem této podpory otevřeného přístupu EK k publikovaným výsledkům projektů 7. rámcového programu (7. RP) je rozhodnutí EK o realizaci pilotního projektu otevřeného přístupu v 7. RP (Open Access Pilot in FP7). EK a Evropská výzkumná rada (EVR) chtějí zajistit co nejširší rozšíření a dostupnost publikovaných výsledků jimi financovaného výzkumu.

logo OpenAIRE

Více informací o podpoře otevřeného přístupu Evropskou komisí najdete na portálu projektu OpenAIRE – Open Access Infrastructure for Research in Europe. Viz též další informace na webu ÚK VŠB-TUO: Evropský projekt OpenAIRE. Více informací o otevřených repozitářích.

CC BY Logo OA a logo OA Week externí odkaz podléhají licenci Creative Commons Attribution 3.0 Unported externí odkaz.

Aktualizováno 2016-11-14 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2016 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk