Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Otevřený přístup v Evropském výzkumném prostoru

Najdete nás na Facebooku

EUROPEAN UNION, European flag

Evropská komise externí odkaz (EK; European Commission externí odkaz) je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů finančních prostředků na výzkum v celosvětovém měřítku. EK také dlouhodobě podporuje model otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu, k publikacím i k údajům z výzkumu.

Open Access to scientific information externí odkaz: „Our vision is that all scientific information should be available online free of charge (= open access). In particular, peer-reviewed publications and research data resulting from public funding must be circulated rapidly and widely, using digital media. This can accelerate scientific discovery, enable new forms of data-intensive research and allow research findings to be taken up by businesses in order to develop new products and services.“

European Union Digital Library externí odkaz; EAI Manages the European Union Digital Library (EUDL) in line with the European Commission's Agenda 2020 objectives of providing a comprehensive Open Access publication portfolio in support of innovation.

Neelie Kroes, Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda, Open Access conference/Berlin, 19 November 2013: Open Access to science and data = cash and economic bonanza externí odkaz: „After all, of course, open access policies need infrastructure; a place to store and access open content. OpenAIRE, the Open Access Infrastructure for Research in Europe, already gives access to tens of thousands of documents. We can build on that success. We will continue supporting tools offering reliable and permanent access to digital scientific records. And we will continue leveraging what the scientific community has created in the past, as much as possible linking up and federating national or institutional resources.“

Proč je pro EK tak důležitý lepší přístup (zejména otevřený přístup) k informacím z výzkumu? Je to nejen služba výzkumu a inovacím, ale tento model představuje rovněž lepší návratnost investic do výzkumu. Současně jde o to, aby výsledky výzkumu mohly být využívány všemi, tj. výzkumnými pracovníky, průmyslem (včetně malých a středních podniků; SMEs - Small and Media Enterprises) i občany, a aby všichni, kteří je potřebují, k nim ve všech 27 členských státech EU měli rovný přístup.

European Research Area: ERA Progress Report 2016 externí odkaz, současný stav akcí a iniciativ na podporu priorit ERA ze strany členských států, organizací financujících a provádějících výzkum a Evropské komise.

European Research Council funds arXiv — a taste of changes to come externí odkaz; viz rovněž tisková zpráva (16. 9. 2013): European Research Council takes a further step forward towards open access by joining arXiv externí odkaz PDF; arXiv.org externí odkaz

Evropská komise podporuje v současnosti otevřený přístup jako standardní způsob šíření výsledků veřejně financovaného výzkumu v Evropské unii (EU) a zahrnuje jej mezi priority ERA. Proto je otevřený přístup k publikovaným výsledkům projektů v programu Horizont 2020 povinností.

H2020 Programme: Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020 externí odkaz PDF (Version 3.2, 21 March 2017); Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 externí odkaz PDF (Version 3.0, 26 July 2016)

Otevřený přístup v programu Horizont 2020, podrobné informace k povinnosti otevřeného přístupu k vědeckým publikacím a výzkumným datům v programu Horizont 2020.

Evropská infrastruktura otevřeného přístupu – OpenAIRE

Další informace o podpoře otevřeného přístupu Evropskou komisí najdete na portálu projektu OpenAIRE externí odkaz – Open Access Infrastructure for Research in Europe. Viz též další informace na webu ÚK VŠB-TUO: Projekty OpenAIRE, OpenAIREPlus a OpenAIRE2020 a Horizont 2020.

European Research Council (ERC): Open Access Guidelines for research results funded by the ERC externí odkaz, revised February 2016

Evropská komise doporučuje členským zemím:

  1. vymezit jasné politiky pro šíření vědeckých publikací, které vznikly v rámci výzkumu financovaného z veřejných prostředků, a otevřený přístup k nim,
  2. zajistit, aby instituce financující výzkum odpovědné za správu veřejných prostředků pro financování výzkumu a akademické instituce, které jsou příjemci financování z veřejných prostředků, prováděly příslušné politiky,
  3. vymezit jasné politiky pro šíření výzkumných údajů, které vznikly v rámci výzkumu financovaného z veřejných prostředků, a otevřený přístup k nim,
  4. posílit uchovávání vědeckých informací,
  5. dále rozvíjet elektronické infrastruktury, o něž se opírá systém pro šíření vědeckých informací,
  6. zajistit synergie mezi vnitrostátními elektronickými infrastrukturami na evropské a globální úrovni,
  7. účastnit se mnohostranného dialogu zúčastněných stran na vnitrostátní, evropské a/nebo mezinárodní úrovni o tom, jak podporovat otevřený přístup k vědeckým informacím a jejich uchovávání...

OpenAIREplus

EK podporuje otevřený přístup k vědeckým publikacím a výzkumným údajům také prostřednictvím programů a projektů, které jsou zaměřeny na elektronickou infrastrukturu a podpůrné nástroje výzkumu a vývoje. Jde o promyšlené navazující programy, jejichž cílem není jen vybudování technologické infrastruktury a její dlouhodobé využívání a udržitelnost, ale rovněž podpora spolupráce na mezinárodní úrovni.

KOM(2010) 546 externí odkaz: Podpora otevřenosti a využívání tvůrčího potenciálu Evropy, s. 20: Závazky Unie inovací: 20. „Komise bude podporovat otevřený přístup k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných prostředků, cílem bude učinit otevřený přístup k publikacím obecnou zásadou u projektů financovaných rámcovými programy EU pro oblast výzkumu. Komise rovněž podpoří rozvoj inteligentních informačních služeb pro výzkum, které budou plně dostupné a umožní snadný přístup k výsledkům výzkumných projektů.“

Užitečné informační zdroje

European Commission, Research & Innovation, Information Centre: Country profile and featured projects for Czech Republic externí odkaz; Success Stories: Czech Republic externí odkaz

CC BY Logo OA a logo OA Week externí odkaz podléhají licenci Creative Commons Attribution 3.0 Unported externí odkaz.

Aktualizováno 2017-11-01 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.0 | Tisk