Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Indikátory pro pro měření dopadu publikací a autorů

Impakt faktor časopisu

Journal Citation Reports externí odkaz je základním informačním zdrojem pro hodnocení časopisů, který využívá citační údaje z 11 365 vědeckých a technických časopisů v celosvětovém měřítku. JCR poskytuje informace o tzv. impakt faktoru a dalších ukazatelích fungování vědeckých časopisů.

Nejnovější ročník databáze JCR: InCites Journal Citation Reports externí odkaz s údaji za rok 2016.

Impakt faktor časopisu (IF, Journal Impact Factor, JIF; faktor dopadu časopisu, faktor vlivu časopisu) je statistický údaj získaný při vytváření citačních bibliografických databází společnosti Clarivate Analytics externí odkaz (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index a Arts and Humanities Citation Index), který se stal určitým měřítkem kvality vědeckých časopisů (viz též pojmy bibliometrie externí odkaz a scientometrie externí odkaz. Impakt faktor vyjadřuje míru četnosti, s jakou je článek ve vědeckém časopisu citován v určitém časovém období. Impakt faktor je definován jako poměr počtu citací registrovaných v posledním ukončeném roce na všechny články publikované v daném časopisu za předchozí dva roky k celkovému počtu všech těchto článků. Impakt faktor lze tedy zjistit pouze u těch časopisů, které vycházejí nejméně tři roky za sebou. Při analýze citací nejsou do počtu citací zahrnuty tzv. autocitace.

IF časopisu je tedy údaj vypovídající o tom, kolikrát byly články z tohoto časopisu publikované v průběhu předchozích dvou let (např. 2015 a 2014) citovány za příslušný rok JCR (2016).

Hodnota IF 1.0 za rok 2016 znamená, že články zveřejněné v daném časopisu v předchozích dvou letech (2015 a 2014) byly (v průměru!) v roce 2016 citovány jedenkrát, přičemž citující články mohou být ze stejného časopisu, většinou jsou však z jiných časopisů. Vysoká míra citovanosti článků z časopisu v témže časopisu může vést k vyřazení časopisu z JCR (a z Web of Science).

Další informace o impakt faktoru (IF)

Viz též další informace: Co je to impakt faktor časopisu a kde ho zjistit

Další indikátory používané pro měření dopadu publikací a autorů

Citační analýza

Metoda citační analýzy umožňuje hodnotit na základě citačních odkazů časopisy, autory, instituce autorů i vydavatele.

Citační analýza je matematicko-statistická bibliometrická metoda, která kvantifikuje vztahy mezi autory, dokumenty a vědními obory na základě bibliografických citací a bibliografických odkazů. Zkoumá citovanost dokumentů, četnost citací v dalších pracích apod.

Rozvoj informačních technologií, který významně ovlivnil oblast publikování a vedl k myšlence otevřeného přístupu, rozšířil i možnosti citační analýzy, původně představované především impaktem faktorem (určeným pro hodnocení časopisů), viz například metriky umožňující hodnocení článků.

Citační index

Citační index (citační ohlas) je jedno z kritérií hodnocení vědeckých publikačních aktivit akademického pracovníka. Je primárním zdrojem informací ke stanovení impakt faktoru vědeckých časopisů. Čím více má publikace citací v publikacích jiných autorů, tím vyšší je autorův citační index. U ohlasů na publikace se mohou vyskytnout i negativní citace. Díky nim, tedy díky polemickým reakcím na publikované příspěvky, mají některé časopisy vysoký impakt faktor. Do citačního indexu autora by neměly být zahrnuty autocitace.

Základním předpokladem pro zjištění ohlasů na práce (ale např. také úplného a kvalitního zpracování tabulky pro stanovení h-indexu) konkrétního autora je nezbytná pečlivě vedená osobní bibliografie, včetně citačních ohlasů. Citační ohlasy v bázích dat by si měl zjišťovat sám autor, neboť ten zná svoje publikace a dokáže i ze stručných či chybných bibliografických citací vybrat ty, které se vztahují k jeho pracím.

Zjišťování citačního indexu je možné díky bibliografickým a citačním bázím dat Web of Science a Scopus, které jsou autoritativními zdroji těchto informací.

Moderní informační technologie vedou ke změnám v publikování i v hodnocení publikací, došlo tak k řadě změn v oblasti propojování bibliografických citací s plnými texty citovaných dokumentů, díky nimž je možné získat citační index i z dalších zdrojů:

S daty získanými z Google Scholar (vedle databází Web of Science, Scopus a některých dalších zdrojů) pracuje např. nástroj Publish or Perish externí odkaz; viz též online verze knihy externí odkaz, Harzing, Anne-Wil. The Publish or Perish Book: Your guide to effective and responsible citation analysis. ISBN 978-0-9808485-0-2 (PDF).

Informace o citačních indikátorech využívaných v bázi dat Scopus

CiteScore: a new metric to help you track journal performance and make decisions externí odkaz

Eigenfactor

H-index

Article Level metrics

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-10-30 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1