Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Booleovské operátory

Booleovské operátory (angl. Boolean operators) spojují slova do logických vztahů, které odpovídají požadované formulaci konkrétního dotazu.

AND zužuje dotaz. OR dotaz rozšiřuje. NOT odstraňuje nežádoucí dokumenty.

Booleovský operátor AND

Chcete-li zajistit, aby se ve vyhledaných záznamech vyskytovala všechna zadaná slova současně, spojte je operátorem AND.

Příklad:

Systém vyhledá jen ty dokumenty, ve kterých se vyskytují všechna uvedená klíčová slova současně (hledané téma: tepelná vodivost strusek).

Zjednodušeně řečeno, systém vyhledá nejprve tři množiny: první množina bude obsahovat odkazy na všechny záznamy, v nichž se vyskytuje slovo thermal, druhá odkazy na záznamy, v nichž se vyskytuje slovo conductivity, třetí odkazy na záznamy, v nichž se vyskytuje slovo slags. Poté systém porovná všechny tři množiny, identifikuje záznamy se současným výskytem všech tří slov a vytvoří z nich množinu čtvrtou, kterou vám předloží jako výsledek hledání. Nevyskytuje-li se některé ze slov v bázi dat, bude výsledkem prázdná množina, není tedy nalezen žádný odpovídající záznam. Pokud budete používat pro formulaci dotazu booleovské operátory, měli byste nejčastěji použít právě operátor AND.

Booleovský operátor OR

Chcete-li zajistit, aby se ve vyhledaných záznamech vyskytovalo alespoň jedno ze zadaných slov, pak je spojte operátorem OR.

Příklad:

Systém vyhledá všechny dokumenty, ve kterých se vyskytuje alespoň jedno ze dvou uvedených klíčových slov. Výsledkem hledání jsou tedy odkazy na zdroje, ve kterých se vyskytuje buď první nebo druhé ze slov nebo obě slova současně.

Mějte na paměti, že použití operátoru OR vede k nárůstu počtu vyhledaných informací.

Systém vám vyhledá všechny záznamy, které by vám vyhledal při spojení obou slov operátorem AND, a navíc ještě další záznamy, v nichž se vyskytuje alespoň jedno z uvedených slov.

Tento způsob hledání použijte tehdy, potřebujete-li provést vyčerpávající průzkum nebo nalézt alespoň nějaké záznamy v případě, že hledáte zdroje na málo frekventované téma.

Booleovský operátor NOT

Chcete-li vyloučit slova z hledání, pak použijte operátor NOT.

Příklad:

Systém vyhledá všechny dokumenty, ve kterých se vyskytuje první slovo, ale nikoliv slovo druhé. Výsledkem hledání budou odkazy na zdroje, v nichž se vyskytuje slovo wastes, avšak současně s ním nikoliv slovo wastewaters. Systém vyhledá dvě množiny, v první jsou odkazy na dokumenty, v nichž je obsaženo slovo wastes, ve druhé pak odkazy na dokumenty se slovem wastewaters. Pak obě množiny porovná a odstraní všechny odkazy na dokumenty, v nichž se vyskytuje slovo wastewaters nebo obě slova současně. Jako výsledek hledání vám nabídne množinu záznamů, v nichž se vyskytuje pouze výraz wastes.

Operátor NOT používejte velmi opatrně, jen v opravdu odůvodněných případech, protože jeho zařazení do dotazu může způsobit, že se zbytečně připravíte o užitečné dokumenty.

Právě slova, která byla použita v příkladu, nejsou nejvhodnějšími výrazy pro použití operátoru NOT. Jestliže chcete, aby vám systém vyhledal všechny informace o odpadech (wastes), dá se očekávat, že se „odstraněním“ slova odpadní vody (wastewaters) můžete připravit o řadu užitečných zdrojů. Jde totiž o příbuznou tematiku. Zcela jistě existují dokumenty věnované odpadům, které se touto problematikou zabývají komplexně, tedy včetně odpadních vod. Obdobně budete-li hledat informace o válcování za studena (cold rolling) a nebudete chtít informace o válcování za tepla (hot rolling), pravděpodobně se použitím příkazu cold NOT hot, připravíte o část užitečných informací.

Nezapomeňte proto na to, že operátor NOT sice zpravidla významně zmenšuje velikost vyhledané množiny, ale často na úkor ztráty určitého množství relevantních informací. Operátor NOT však můžete použít tehdy, stojí-li za to odstranit z výsledků hledání odkazy obsahující homonyma (slova stejně znějící nebo psaná, mající však odlišný význam).

Složité dotazy

Ze slov nebo frází vyjadřujících hledané téma můžete pomocí logických operátorů a kulatých závorek (angl. parentheses) vytvářet složité dotazy (angl. complex queries).

Příklad:

Seskupení slov s různými operátory pomocí kulatých závorek zajistí zpracování dotazu systémem v souladu s vaším záměrem. Pokud byste nepoužili závorky, systém by standardně dal přednost operátoru AND.

Zpracoval by tedy dotaz, jako kdyby byl zapsán takto:

Výsledná množina by tedy obsahovala záznamy, v nichž by se vyskytovalo slovo urban, avšak v nejrůznějších souvislostech, nejen ve vztahu k problematice spalování odpadu.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2014-04-14 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1