Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Co je to rešerše

Rešerše je operace prováděná s cílem získat informace o dokumentech pomocí vyhledávacího systému.

Jednorázová rešerše

Informační průzkum, jehož cílem je shrnout informace k hledanému tématu za určité časové období.

Průběžná rešerše

Jedná se o průběžné sledování dané problematiky, o získání nových informací, např. po aktualizaci báze dat. V dřívějších dobách si zájemce zadal profil (dotaz) a ten byl vždy po aktualizaci báze dat v databázovém centru dávkově (off-line) zpracován. V současnosti může zájemce o pravidelné informování využít možnost zasílání informací o přírůstcích v bázi dat na zadaný rešeršní dotaz e-mailem nebo si vytvořit RSS (Really Simple Syndication) kanál pro zasílání novinek.

Co je to vyhledávací strategie

Vyhledávací strategie je plánované a strukturované uspořádání výrazů používaných pro hledání v bázích dat. Z vyhledávací strategie lze zjistit, jak jsou použité výrazy kombinovány s cílem získat optimální výsledky.

Důvody pro vyhledávání literatury mají významný dopad na postupy použité při vyhledávání. Pokud například hledáte pouze nějakou základní literaturu pro vytvoření určité představy o problému, bude vám stačit jednoduché a stručné hledání. Provádí-li se podrobný průzkum, zejména pro systematický přehled o dané problematice z širšího pohledu, bude nezbytné formulovat vyhledávací strategii citlivě a komplexně, často s využitím všech relevantních vyhledávacích technik. Pravděpodobně budete muset vytvořit samostatnou strategii vyhledávání pro různé úseky nebo aspekty svého výzkumu. Také z toho důvodu, že budete zpravidla muset využít více bází dat, které pracují různým způsobem. Bude proto zapotřebí formulovat samostatné vyhledávací strategie, specifické pro jednotlivé použité báze dat.

Vyhledávací techniky a související pojmy

Krácení a zástupné znaky

Jde o maskování první, středové nebo koncové části slova užívané v dotazu pomocí symbolů, tzv. zástupných znaků (angl. wildcards).

Pro souběžné vyhledání různých tvarů slov můžete využít funkci krácení podle slovních kořenů (angl. truncation). Jde o vynechávání předpon (angl. prepositions) nebo koncových částí slov (koncovek, angl. endings) a jejich nahrazení zástupnými znaky. Zástupné znaky je rovněž možné použít pro souběžné vyhledání slov, která se mohou v záznamech nebo v textech vyskytovat v různých pravopisných variantách (britská a americká angličtina). V praxi bývá nejčastěji využíváno nahrazování koncovek (např. pro vyhledání tvarů v jednotném a množném čísle).

Jako zástupné znaky jsou zpravidla používány tyto symboly:

Dalšími používanými symboly jsou např. # (angl. hash mark), ! (angl. exclamation mark, exclamation point) nebo & (angl. ampersand).

Způsob používání zástupných znaků při krácení není standardizován, takže je vždy nutné si v nápovědě příslušného informačního zdroje zjistit, jak zástupné znaky správně použít.

Booleovské vyhledávání (angl. Boolean search)

Formulace vyhledávání za pomoci logických operátorů.

Vyhledávání podle nabídky (angl. menu-based search)

Vyhledávání s formulací dotazu pomocí předem daného výběru z vyhledávacího systému. V současnosti je to nejrozšířenější způsob práce s informačními zdroji.

Vzhledem k tomu, že jsou dnes informační zdroje přístupné ve webovém rozhraní, jsou pro vyhledávání základním přístupovým bodem formuláře, které uživatele jednoduchým způsobem provádějí jak procesem vyhledávání, tak zpracování výsledků.

Vyhledávací formuláře se v jednotlivých zdrojích mírně liší, v závislosti na tom, o jaký typ zdroje jde, ale v zásadě je možné je rozdělit na dva základní typy:

Web of Science – jednoduché vyhledávání

Obrázek: Web of Science – jednoduché vyhledávání

 

Scopus – pokročilé vyhledávání

Obrázek: Scopus – pokročilé vyhledávání

 

Jednoduchý dotaz

Vyhledávací dotaz vyjádřený bez použití operátorů; zpravidla jednoslovný výraz (klíčové slovo) vyjadřující hledané téma.

Složený dotaz

Dotaz formulovaný prostřednictvím více slov (klíčových slov, deskriptorů, víceslovných frází) spojených podle potřeby operátory a dalšími nástroji pro vyjádření vzájemného vztahu.

Příklad:

Scopus: Následující vyhledávací dotaz (angl. search statement) vyhledá s využitím rozhraní Advanced Search záznamy publikací autorů, jejichž instituce má sídlo v Ostravě, které byly publikované od roku 2011 po současnost, přičemž má jít o tyto typy dokumentů: Article, Review a Conference Paper.

AFFILCITY(ostrava) AND PUBYEAR AFT 2010 AND DOCTYPE(ar OR re OR cp)

Fráze

Hledání prostřednictvím fráze (angl. phrase searching) je velice užitečnou funkcí, jejíž použití zvyšuje pravděpodobnost, že vyhledané záznamy budou odpovídat hledané tematice. Fráze je řetězec slov, která se v záznamu nebo v textu dokumentu musí vyskytovat v přesně stanoveném pořadí vedle sebe.

Hledané téma: biologické zpracování průmyslových odpadů, angl. biological treatment of industrial waste

"biological treatment" AND "industrial waste*"

Hledané téma: stanovení celkového organického uhlíku a celkového dusíku ve vodách, angl. determination (determining) of total organic carbon and total nitrogen in water

"total organic carbon" AND "total nitrogen" AND determin* AND water*

Relevance

Formální relevance je shoda formulace rešeršního dotazu se selekčními údaji dokumentu, věcná relevance je shoda obsahu informačního dotazu s obsahem vyhledaného dokumentu.

Pertinence

Shoda vyhledaných informací se subjektivním požadavkem uživatele na obsah informace nebo dokumentu.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-10-30 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1