Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Typologie bibliografických systémů

Bibliografické systémy se dělí podle

V praxi je však jejich jednoznačná klasifikace obtížná, protože se často jednotlivé typy do jisté míry překrývají. Některé bibliografické systémy jsou navíc specializované nejen tematicky, ale také z pohledu typu dokumentů (či informací), jež registrují. Například sledují pouze patentové či normativní dokumenty.

Univerzální bibliografické systémy

Univerzální bibliografické systémy představují např. systémy národních bibliografií. Bibliografické informační systémy mohou být souběžné nebo retrospektivní, registrující nebo výběrové, univerzální nebo specializované atd.

Mezinárodní univerzální bibliografické systémy

Mezinárodní univerzální bibliografické systémy jsou reprezentovány především

Do této skupiny patří také báze dat nakladatelů a knihkupců, jako třeba Books in Print externí odkaz firmy Bowker externí odkaz (nyní součást společnosti ProQuest externí odkaz) nebo báze dat BookData Online externí odkaz firmy Nielsen Book externí odkaz.

Další typ z této skupiny představují systémy pro registraci seriálových publikací: ISSN externí odkaz (International Standard Serial Number), viz též ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources externí odkaz, nebo Ulrichsweb externí odkaz, původně Ulrich’s, nyní součást ProQuest externí odkaz (předtím Serials Solutions).

Druhově vymezené (specializované) bibliografické systémy

Mezi druhově specializované bibliografické systémy patří např. systémy patentových externí odkaz či normativních externí odkaz dokumentů. Jsou to tedy systémy registrující jen určité druhy informací (typy dokumentů).

Polytematické bibliografické systémy

Polytematické bibliografické informační systémy reprezentují např. báze dat Clarivate Analytics externí odkaz, donedávna Thomson Reuters, předtím Thomson ISI, původně Institute for Scientific Information (ISI), např. Current Contents Connect externí odkaz nebo Web of Science externí odkaz, báze dat Scopus externí odkaz společnosti Elsevier, báze dat systému Institut de l'Information Scientifique et Technique externí odkaz (INIST) du CNRS externí odkaz z Francie – PASCAL externí odkaz a FRANCIS externí odkaz, nebo ruský informační systém Vserosijskij institut naučnoj i techničeskoj informaciji externí odkaz (VINITI) a jeho báze dat.

Oborově vymezené bibliografické systémy

Tyto systémy jsou orientovány na sledování informací z určitých oborů (společenské vědy, přírodní vědy, medicína, technika apod.); některé jsou velmi úzce specializované, jiné zabírají daný obor šířeji. Většina systémů je dnes zaměřena pouze na registrování časopiseckých článků a příspěvků z konferenčních materiálů, některé systémy však sledují nejvýznamnější informace z daného oboru bez ohledu na typ dokumentu (zahrnují i patentové či normativní dokumenty, výzkumné zprávy, vysokoškolské práce aj.). Producenty těchto systémů jsou zpravidla specializované komerční organizace, národní či mezinárodní vědecké společnosti a specializované knihovny nebo vědecko-výzkumné instituce.

Příklady:

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-10-31 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1