Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Systém CrossRef

CrossRef externí odkaz je asociací nakladatelů, jejichž spolupráce umožňuje propojení bibliografických odkazů ve vědeckých časopisech s využitím DOI. Je to rovněž jedna z registračních agentur systému DOI (IDF Registration Agency). Systém CrossRef provozuje nezávislá nezisková organizace sdružující přední světové vydavatele (Publishers International Linking Association, PILA).

Systém CrossRef je využíván pro propojení citací napříč vydavateli. Vydavatelé, kteří jsou členy tohoto systému, mohou vytvářet přímá vzájemná propojení mezi svými online dokumenty prostřednictvím bibliografických citací, tj. mohou v článcích v jimi vydávaných časopisech odkazovat na citované články publikované i jinými vydavateli, tedy umístěné na jiných serverech. Tyto odkazy mohou být ovšem vytvářeny pouze za podmínky, že se údaje (odkaz) citovaného článku shodují s údaji uloženými v systému CrossRef. Znamená to tedy, že tato propojení se mohou týkat pouze těch odkazů (článků), jejichž vydavatelé již předtím vložili údaje o své produkci dostupné na síti do systému CrossRef. Viz další informace.

CrossRef poskytuje technologickou i obchodní infrastrukturu pro vzájemné propojování; využití DOI usnadňuje správu informačních zdrojů: při jakékoliv změně v umístění digitálního objektu není nutné provádět úpravy (změny adres) v citacích nebo v záznamech v databázích; prostřednictvím jediné smlouvy uzavřené s CrossRef je možné propojení s dalšími členy CrossRef.

CrossRef Metadata Search beta

CrossRef Metadata Search externí odkaz je nástroj, který umožňuje vyhledávání informací o publikacích, kterým byl přidělen identifikátor DOI (v současnosti zhruba 93 miliony 545 tisíc publikací), více informací: CrossRef Labs - CrossRef Metadata Search externí odkaz.

CrossRef Metadata Search

 

Obrázek: CrossRef Metadata Search – úvodní obrazovka

CrossRef Metadata Search - výsledek hledání podle názvu článku

 

Obrázek: CrossRef Metadata Search – výsledek hledání podle názvu článku

CrossRef Metadata Search - akce

 

Obrázek: CrossRef Metadata Search – volbou Cite (viz odkaz Actions) můžete získat rychle bibliografickou citaci vyhledaného článku podle zvoleného citačního stylu

CrossRef Metadata Search - citace

 

Obrázek: CrossRef Metadata Search – citace podle Chicago Style externí odkaz

Crossref Funder Registry

Funder Registry externí odkaz umožňuje získat a analyzovat informace o publikacích v návaznosti na zdroje financování výzkumu. Vydavatelé současně s metadaty o publikacích předávají do systému CrossRef i údaje o zdrojích financování, na základě informací uvedených autory v článcích. Vyhledávání umožňuje Funding Search externí odkaz.

Funder Registry poskytuje taxonomii standardizovaných názvů grantových agentur. Obsahuje celkem 15 716 grantových agentur z celého světa a vydavatelé ho mohou integrovat do svých systémů pro předávání autorských rukopisů. Autoři pak při předávání rukopisu vydavateli vyberou ze seznamu agenturu a poskytnou čísla svých grantů, případně vydavatelé vytěží tyto informace z textu rukopisu v procesu jeho zpracování a vyhledají shodné informace v rejstříku (a doplní do rejstříku novou grantovou agenturu). Vydavatelé pak posílají do CrossRef informace o grantové agentuře (název, přidělené ID a číslo grantové dohody) současně s dalšími metadaty. Na základě těchto údajů lze pak vyhledat články, které jsou výsledkem konkrétního projektu.

Funding Search - úvodní obrazovka

 

Obrázek: Funding Search – úvodní obrazovka

Funding Search

 

Obrázek: Funding Search – výsledky hledání podle Wellcome Trust externí odkaz (celosvětová dobročinná nadace zaměřená na zlepšení zdraví lidí a zvířat; jednou z nejvýznamnějších aktivit této nadace je finanční podpora výzkumu; tato nadace má stanovenu politiku otevřeného přístupu externí odkaz – Position statement in support of open and unrestricted access to published research)

Funding Search

 

Obrázek: Funding Search – prostřednictvím metadat uložených v databázi CrossRef lze vyhledat i publikace z projektů financovaných poskytovateli podpory v České republice (obrázek neposkytuje úplný seznam českých poskytovatelů)

Funding Search - Výsledky hledání: Grantová agentura ČR

 

Obrázek: Funding Search – výsledky hledání publikací podpořených projekty Grantové agentury ČR

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-11-12 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1