Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Digital Object Identifier

Digital Object Identifier (DOI, doi) je URN externí odkaz (Uniform Resource Name). Je to jedinečný a stálý identifikátor přidělený digitálnímu objektu; identifikuje tedy pouze jedinou entitu.

Jedná se o strojem čitelný identifikátor umožňující komunikaci mezi různými systémy. Doi může obsahovat další identifikátor (např. ISBN, ISSN), což je jeden ze znaků jeho interoperability. Kromě řady dalších funkcí je nástrojem, který usnadňuje nakládání s digitálními objekty i z pohledu duševního vlastnictví.

DOI

 

Obrázek: Pokud byl článku přidělen identifikátor DOI, je v něm uveden, jak v PDF verzi, tak v dalších informacích na portálu vydavatele (Elsevier ScienceDirect externí odkaz): doi:10.1016/j.tsf.2010.11.073 externí odkaz

DOI

 

Obrázek: Pokud byl článku přidělen identifikátor DOI, je standardní součástí údajů uváděných v online časopisech: doi:10.1080/17480930.2011.552281 externí odkaz (Taylor & Francis Online externí odkaz)

DOI-WOS

Obrázek: Identifikátor DOI je součástí záznamu v bibliografických bázích dat, viz např. záznam ve Web of Science; má-li dokument přidělen identifikátor DOI, pak je použit jako link na plný text externí odkaz na serveru vydavatele, viz odkaz (tlačítko): Full Text from Publisher vlevo nád názvem článku

Identifikátory DOI jsou dnes běžně přidělovány časopiseckým článkům v jejich elektronických verzích, ale mohou být a jsou využívány pro jakékoliv objekty umístěné na síti.

Kdo přiděluje DOI

Přidělování identifikátorů DOI je svěřeno registračním organizacím, které zastřešuje a řídí International DOI Foundation externí odkaz (IDF). V současnosti je 10 registračních agentur externí odkaz, z nichž každá pokrývá externí odkaz určitý okruh (typ) digitálních objektů, případně také poskytuje specializované služby v určité zeměpisné oblasti.

Registrační agenturou pro publikace s vědeckým obsahem, tzn. především pro časopisecké články, knihy, sborníky z konferencí atd., je CrossRef externí odkaz. Tato agentura zajišťuje také propojování bibliografických odkazů s publikacemi a udržuje databázi metadat (více informací o CrossRef).

Jako nástroj pro zjišťování aktuálního umístění digitálních objektů je využíván Handle System externí odkaz. Společně s DOI a URL jsou v rejstříku uložena i metadata popisující daný digitální objekt, případně různé formáty, ve kterých je zveřejněn (HTML, PDF, XML) či jeho další umístění na síti. To umožňuje přesměrování uživatele na jím upřednostněný datový formát či server.

Struktura DOI

Co je to shortDOI

Využívání DOI

Využití DOI je mnohostranné. V té nejjednodušší podobě slouží DOI k přesměrování na URL. Jednou z hlavních výhod odkazování na digitální objekt prostřednictvím DOI je stálost tohoto identifikátoru. To umožňuje snadno a bez jakéhokoliv přerušení integrovat objekty, jimž byl DOI přidělen, do nových služeb. Stačí pouze aktualizovat adresy (URL), kdykoliv dojde k přemístění na jiný server.

Využívání DOI je základem vzájemného propojení digitálních objektů prostřednictvím citací v rámci spolupráce nakladatelů, kteří jsou členy systému CrossRef.

Příklady použití DOI

Časopisy z České republiky používající DOI (příklady)

Užitečné informace

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-10-23 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1