Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Periodika a další seriálové publikace

Definice pojmu periodikum podle normy

seriálová publikace: publikace v tištěné nebo netištěné formě, vydávaná postupně po částech, obvykle s číselným nebo chronologickým označením a určená k neomezenému pokračování bez ohledu na periodicitu

periodikum: je seriálová publikace zpravidla charakterizovaná růzností obsahu a přispěvatelů, a to jak v rámci jedné publikace, tak od jednoho čísla k druhému

Zdroj: ČSN ISO 5127, s. 35

Identifikátory seriálových publikací

Identifikátory jsou důležitým údajem přidělovaným dokumentům, jak tradičním tak elektronickým. Možnosti jejich využití jsou široké. V elektronickém prostředí nacházejí uplatnění především v elektronickém obchodu, v oblasti správy autorských práv, při dodávání dokumentů, v digitálních knihovnách. Jsou nástrojem bibliografické kontroly dokumentů. V bibliografických systémech jsou součástí bibliografických záznamů dokumentů a často slouží jako selekční údaje.

ISSN – International Standard Serial Number

Aktualizovaná norma ISO: ISO 3297:2007 externí odkaz Information and documentation -- International standard serial number (ISSN)

Česká norma: ČSN ISO 3297 (01 0187). Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN). Praha: Český normalizační institut, 2000.

Systém mezinárodního standardního číslování seriálových publikací vznikl koncem 60. let minulého století v USA. Postupně se rozšířil do celého světa. V bývalém Československu byl zaveden začátkem 70. let 20. stol.

ISSN je jedinečný identifikátor dané seriálové publikace. ISSN má za úkol identifikovat publikaci. Na rozdíl od ISBN neobsahuje číselný kód žádné informace o původu či obsahu publikace. ISSN není zárukou kvality či platnosti obsahu publikace. Při jakékoliv změně seriálové publikace může dojít ke změně ISSN. Změní-li se název seriálové publikace, mělo by vždy dojít k přidělení nového ISSN, neboť kód ISSN je spojen s názvem seriálové publikace. O přidělení ISSN pro pokračující informační zdroj žádá jeho vydavatel příslušné středisko ISSN externí odkaz. Povinností vydavatele je proto také ohlášení všech změn ve vydávání (změna názvu, vydavatele, periodicity, ukončení vydávání apod.).

Seriálová publikace je publikace vydávaná v částech po sobě následujících, které mají obvykle číselné nebo chronologické označení bez předem ukončené doby vydávání. ISSN může být přiděleno novinám, magazínům, vědeckým časopisům, sborníkům z konferencí aj. odborných akcí, edičním řadám a dalším tzv. pokračujícím zdrojům, např. ročenkám, ale také např. databázím, webovým sídlům, blogům...

Užitečné odkazy

Příklady ISSN

CODEN

CODEN (CODE Number) je jedinečný mezinárodní alfanumerický bibliografický kód vyjadřující název seriálové publikace, který je využíván jako trvalý identifikátor. Je to šestimístný znak tvořený pěti písmeny (jednoznačná zkratka názvu) a šestým kontrolním znakem, kterým může být i číslice.

CODEN byl původně vyvinut v roce 1963 vědeckou společností ASTM pro vědecké a technické publikace (viz STP329: CODEN for Periodical Titles, doi:10.1520/STP329-EB externí odkaz). Po úspěšném rozšíření převzala zodpovědnost za udržování a přidělování identifikátoru CODEN v roce 1975 American Chemical Society externí odkaz (ACS). CODEN přiděluje primárním dokumentům organizace International CODEN Service (ICS), která působá v rámci ACS. CODEN pokrývá hlavně oblast vědecké a technické seriálové literatury (viz např. CAplus Core Journal Coverage List externí odkaz nebo norma ASTM E250 - 98(2002) Standard Practice for Use of CODEN externí odkaz).

CODEN i některé další údaje o zdrojovém dokumentu lze zjistit ve volně přístupném nástroji CAS Source Index externí odkaz.

Příklady CODEN

CODEN je možné použít při vyhledávání např. v bázi dat Scopus

 

Obrázek: CODEN je možné použít při vyhledávání např. v bázi dat společnosti Elsevier Scopus, je však třeba vědět, že v této bázi dat má CODEN jen pět pozic; při hledání časopisu podle CODENu tento identifikátor použijte bez posledního znaku; časopis Biotechnology Progress má CODEN BIPRET, v bázi dat Scopus jen BIPRE

CODEN

 

Obrázek: CODEN časopisu Fuel Processing Technology podle CAplus externí odkaz: FPTEDY

CODEN

 

Obrázek: CODEN časopisu Fuel Processing Technology podle báze dat Scopus: FPTED

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-10-02 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1