Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Literatura

Tip: V online katalogu externí odkaz Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava si můžete vyhledat další knihy, které se vztahují k tématům, jimž jsou věnovány kurzy.

 1. BEINS, Bernard. APA style simplified: writing in psychology, education, nursing, and sociology. Malden: Wiley-Blackwell, 2012. ISBN 978-0-470-67123-8. Lokace: ÚK/SEF externí odkaz
 2. BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in 12 weeks: a guide to academic publishing success. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2009. ISBN 978-1-4129-5701-4. Lokace: ÚK/Volný výběr externí odkaz
 3. The Chicago manual of style. 16th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2010. ISBN 978-0-226-10420-1. Lokace: ÚK/Studovna externí odkaz
 4. COGHILL, Anne M. a Lorrin R. GARSON, eds. The ACS style guide: effective communication of scientific information. 3rd ed. Washington: American Chemical Society, 2006. ISBN 978-0-8412-3999-9. Lokace: ÚK/Studovna externí odkaz
 5. COUNCIL OF SCIENCE EDITORS. Scientific style and format: the CSE manual for authors, editors, and publishers. 8th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2014. ISBN 978-0-226-11649-5.
 6. COUNCIL OF SCIENCE EDITORS.Scientific style and format: the CSE manual for authors, editors, and publishers. 7th ed. Reston: Council of Science Editors, 2006. ISBN 0-9779665-0-X. Lokace: ÚK/Studovna externí odkaz
 7. Česko. Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích. In: Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 8, s. 459–460.
 8. Česko. Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, částka 17, s. 586–593.
 9. Česko. Zákon č. 398/2006 Sb., úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2006, částka 126, s. 5506–5540.
 10. ČSN 01 0166. Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací. Praha: Český normalizační institut, 1993.
 11. ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 2007.
 12. ČSN ISO 4 (01 0196). Informace a dokumentace – Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1999.
 13. ČSN ISO 9 (01 0185). Informace a dokumentace – Transliterace cyrilice do latinky – slovanské a neslovanské jazyky. Praha: Český normalizační institut, 2002.
 14. ČSN ISO 214 (01 0148). Dokumentace – Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001.
 15. ČSN ISO 215 (01 0147). Dokumentace – Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací. Praha: Český normalizační institut, 2001.
 16. ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
 17. ČSN ISO 832 (01 0149). Informace a dokumentace – Bibliografický popis a citace – Pravidla zkracování bibliografických termínů. Praha: Český normalizační institut, 2001.
 18. ČSN ISO 843 (01 0145). Informace a dokumentace – Konverze řeckých znaků do latinky. Praha: Český normalizační institut, 2001.
 19. ČSN ISO 1086 (01 0159). Dokumentace a informace – Titulní listy knih. Praha: Český normalizační institut, 2001.
 20. ČSN ISO 2108 (01 0189). Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN). Praha: Český normalizační institut, 2006.
 21. ČSN ISO 2145 (01 0184). Dokumentace – Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997.
 22. ČSN ISO 3297 (01 0187). Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN). Praha: Český normalizační institut, 2000.
 23. ČSN ISO 5127 (01 0162). Dokumentace a informace – Slovník. Praha: Český normalizační institut, 2003.
 24. ČSN ISO 5963 (01 0174). Dokumentace – Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka. Praha: Český normalizační institut, 1995.
 25. ČSN ISO 5966 (01 0173). Dokumentace – Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, 1996. Tato norma je neplatná, byla zrušena 1. 3. 2008 bez přímé náhrady. (ISO 5966:1982 externí odkaz. Documentation -- Presentation of scientific and technical reports; withdrawn in 2000.)
 26. ČSN ISO 7144 (01 0161). Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1996.
 27. ČSN ISO 10444 (01 0190). Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo technické zprávy (ISRN). Praha: Český normalizační institut, 1997.
 28. ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. Lokace: ÚK/Studovna, ÚK/SEF externí odkaz
 29. FORD, Nigel. The essential guide to using the Web for research. London: Sage Publications, 2012. ISBN 978-0-85702-365-0. Lokace: ÚK/Volný výběr externí odkaz
 30. GIBALDI, Joseph. MLA handbook for writers of research papers. 7th ed. New York: Modern Language Association of America, 2009. ISBN 978-1-60329-024-1. Lokace: ÚK/Volný výběr externí odkaz
 31. GIBALDI, Joseph. MLA style manual and guide to scholarly publishing. 3rd ed. externí odkaz New York: Modern Language Association of America, 2008. ISBN 978-0-87352-298-4. Lokace: ÚK/Studovna externí odkaz
 32. GILMORE, Barry. Plagiarism: a how-not-to guide for students. Portsmouth: Heinemann, ©2009. ISBN 978-0-325-02643-5. Lokace: ÚK/Volný výběr externí odkaz
 33. GLASMAN-DEAL, Hilary. Science research writing for non-native speakers of English. London: Imperial College Press, ©2010 ISBN 978-1-84816-310-2. Lokace: ÚK/Volný výběr externí odkaz
 34. KATZ, Michael Jay. From research to manuscript: a guide to scientific writing. 2nd ed. [New York]: Springer, 2009. ISBN 978-1-4020-9466-8. Lokace: ÚK/Volný výběr externí odkaz
 35. KOČIČKA, Pavel a Filip BLAŽEK. Praktická typografie. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-385-4. Lokace: ÚK/Volný výběr, ÚK/Studovna externí odkaz
 36. LIPSON, Charles. Cite right: a quick guide to citation styles - MLA, APA, Chicago, the sciences, professions, and more. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, ©2011. ISBN 978-0-226-48464-8. Lokace: ÚK/SEF externí odkaz
 37. MILSTEAD, Jessica L. (ed.). Ei thesaurus. Rev., 3rd ed. Hoboken: Engineering Information, 1998. ISBN 0-87394-193-4. Lokace: ÚK/Studovna externí odkaz
 38. OXFORD UNIVERSITY PRESS. New Oxford style manual. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-965722-3. Lokace: ÚK/Volný výběr externí odkaz
 39. PEARS, Richard a SHIELDS, Graham J. Cite them right: the essential referencing guide. 8th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. ISBN 978-0-230-27231-6. Lokace: ÚK/Volný výběr externí odkaz
 40. Publication manual of the American Psychological Association. 6th ed. Washington, DC: American Psychological Association, ©2010. ISBN 978-1-4338-0561-5. Lokace: ÚK/Volný výběr externí odkaz
 41. RYBIČKA, Jiří. Doporučení pro úpravu závěrečných prací [online]. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2006 [vid. 2013-10-11]. Dostupné z: https://akela.mendelu.cz/~rybicka/dahlia/zpract/dipp.pdfexterní odkaz
 42. Thesaurus 1999. London: Institution of Electrical Engineers, 1999. ISBN 0-85296-966-X. Lokace: ÚK/Studovna externí odkaz
 43. Thesaurus of metallurgical terms: the vocabulary that controls storage and retrieval of technical information in metallurgy. 11th ed. Materials Park: ASM International, 1996. Lokace: ÚK/Studovna externí odkaz
 44. TURABIAN, Kate L. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations. 8th ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2013. ISBN 978-0-226-81638-8. Lokace: ÚK/Volný výběr externí odkaz
 45. WALKER, Janice R. a Todd W. TAYLOR. The Columbia guide to online style. 2nd ed. New York: Columbia University Press, 2006. ISBN 978-0-231-13210-7. Lokace: ÚK/Studovna externí odkaz
 46. WEBER-WULFF, Debora. False feathers: a perspective on academic plagiarism. Berlin: Springer, 2014. ISBN 978-3-642-39960-2 (Print); 978-3-642-39961-9 (Online). DOI: 10.1007/978-3-642-39961-9 externí odkaz
 47. WIPO intellectual property handbook: policy, law and use. 2nd ed. Geneva: WIPO, 2004. ISBN 978-92-805-1291-5. Dostupné též z: http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/ externí odkaz

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-10-02 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | CSS | W3C