Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Vytvoření seznamu bibliografických citací

Seznam bibliografických citací (angl. references) bývá zpravidla uspořádán:

Abecedně uspořádaný seznam bibliografických citací

Zásady uspořádání abecedního seznamu bibliografických citací

Abecední seznam by měl být uspořádán podle těchto zásad:

Příklady

Metoda citace: harvardský systém (forma jméno-datum), tj. metoda prvního prvku a data vydání

Metoda citace: průběžné poznámky (samostatný abecední seznam bibliografických citací za textem není u této metody citování nutný)

Soupis bibliografických citací uspořádaný v číselné posloupnosti podle pořadí odkazů v textu

Metoda citace: číselný systém

  1. KOČIČKA, Pavel a Filip BLAŽEK. Praktická typografie. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-385-4.
  2. ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
  3. STERN, Linda. What every student should know about avoiding plagiarism. New York: Pearson Longman, ©2007. ISBN 978-0-321-44689-3.
  4. SKLENÁK, Vilém a kol. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-409-0.
  5. RACHŮNEK, Jiří a Dana ŠALOUNOVÁ. Truth values on generalizations of some commutative fuzzy structures. Fuzzy sets and systems. 2006, vol. 157, issue 24, s. 3159-3168. ISSN 0165-0114. Dostupné z doi: 10.1016/j.fss.2006.08.007
  6. KOLCUNOVÁ, Eva. Islámský finanční systém. Ekonomický časopis. 2004, roč. 52, č. 3, s. 354-363. ISSN 0013-3035.
  7. TICHÝ, Tomáš. Aplikace replikačních metod při ocenění a zajištění bariérových opcí. Finance a úvěr. 2004, roč. 54, č. 7-8, s. 305-324. ISSN 0015-1920.
  8. MACHÁČEK, Martin. Komparace tematické struktury časopiseckých publikací českých a evropských ekonomů. Politická ekonomie. 2004, roč. 52, č. 1, s. 74-90. ISSN 0032-3233.
  9. KELLER, Jan. Deset témat pro českou sociologii. Sociologický časopis. 2002, roč. 38, č. 1/2, s. 25-35. ISSN 0038-0288.
  10. BĚLOHRADSKÝ, Václav. Společnost nevolnosti: eseje z pozdější doby. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-80-9.

Soupis bibliografických citací se stejným prvním prvkem

Obsahuje-li abecedně uspořádaný soupis citací dvě nebo více položek se stejným prvním prvkem a položky jsou zapsány za sebou, ve druhé a následujících citacích je možné nahradit první prvek pomlčkou (angl. dash).

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2014-04-03 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk