Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Odkazy v textu

Vztah mezi odkazy v textu a bibliografickými citacemi

Odkaz slouží k identifikaci publikace, z níž byla vybrána část textu, parafrázována myšlenka atd., a k přesnému určení jejího umístění v původní publikaci.

Tvrzení uvedená v textu dokumentu by měla být propojena s podrobnými bibliografickými údaji informačních zdrojů, jimiž jsou tato tvrzení podpořena. K tomu slouží tři základní způsoby citování, jež jsou dále podrobněji popsány.

Stručné odkazy v textu propojené s podrobným seznamem usnadňují zpracování vlastního textu a současně šetří nároky na tiskové výstupy. Na tomto místě je však nutné připomenout, že seznam bibliografických citací za textem dokumentu není nezbytnou podmínkou správného citování použité literatury.

Hlavní zásady

Není-li za textem připojen samostatný seznam bibliografických citací (tj. bibliografické citace odkazovaných dokumentů jsou uvedeny v průběžných poznámkách), je nutné, aby první odkaz na danou publikaci obsahoval všechny prvky, které jsou podstatné pro základní bibliografickou citaci.

Totéž pravidlo platí, pokud seznam bibliografických citací (angl. references) za textem neobsahuje bibliografické citace všech v textu odkazovaných publikací.

Při zpracování delšího textu lze využít několika metod, např. zkombinovat tzv. harvardský systém (nebo číselný systém) s metodou průběžných poznámek. V textu lze odkazovat na informační zdroje uvedené v seznamu úplných bibliografických citací, ale současně využít poznámky pod čarou pro odkazy na zdroje, které buď není nutné zařazovat do seznamu, nebo na které je obtížné aplikovat např. metodu jméno-datum (harvardský systém). To se týká např. odkazů na internetové zdroje, u nichž bývá často obtížné zjistit jak jméno autora, tak skutečné datum zveřejnění citovaných informací. V takovém případě se do poznámky pod čarou uvede jen internetová adresa (URL), případně název citovaného zdroje (webové stránky), nebo stručná bibliografická citace zdroje podle ČSN ISO 690.

Jsou-li odkazy v textu používány se seznamem bibliografických citací za textem, musí obsahovat takové údaje, které zajistí propojení mezi odkazem v textu a bibliografickou citací publikace v seznamu. Toto propojení lze zajistit jedním z následujících způsobů:

Harvardský systém (forma jméno-datum)

Odkazy v textu

Jméno autora (tvůrce) a rok vydání citovaného zdroje jsou v textu dokumentu uvedeny ve formě jméno-datum v kulatých (oblých) závorkách (angl. parentheses).

V textu je uváděn první prvek a rok vydání odkazované publikace. Pokud se první prvek vyskytuje přirozeně v textu, uvádí se za ním rok vydání v závorkách. Nevyskytuje-li se první prvek v textu, uvede se společně s rokem vydání v závorkách. Je-li to nutné, uvedou se v závorce i čísla stránek. Má-li více odkazovaných publikací stejný první prvek i rok vydání, rozliší se malými písmeny za rokem vydání bez mezery (2007a, 2007b).

Příklady:

Analýzou tematické struktury časopiseckých článků českých autorů podle třídění JEL se zabývá např. Macháček (2004).

Porovnání článků podle jejich tematické struktury najdeme i v příspěvcích českých autorů (Macháček 2004).

Bibliografické citace

Bibliografické citace se v tomto případě uspořádávají do seznamu za textem abecedně podle prvního prvku bibliografické citace, s rokem vydání uvedeným za tímto prvkem. Abecedně uspořádaný seznam bibliografických citací se nečísluje!

Číselný systém

Odkazy v textu

Čísla (číselné odkazy) vložená do textu dokumentu jako horní index (angl. superscript) nebo v závorkách (kulatých nebo hranatých, angl. square brackets) odkazují na publikace (na jejich úplné bibliografické citace) uspořádané v seznamu za textem v pořadí, jak byly poprvé citovány. Číslo odkazu může být doplněno pro upřesnění číslem stránky z citovaného dokumentu, např. takto: (2 s. 35). Následným odkazům téhož citovaného zdroje se přiděluje shodné číslo s tím, jež obdržel první odkaz na daný zdroj.

Bibliografické citace

Bibliografické citace jsou uspořádány v číslovaném seznamu za textem v pořadí podle výskytu v textu dokumentu.

Příklad:

Při psaní diplomových prací je nutné dodržet určitou úroveň formální úpravy textu. Je proto nezbytné dobře ovládat funkce textového editoru, který je pro zpracování textu používán (1), ale vyplatí se seznámit se také s požadavky na typografickou úpravu textů obecně (2).

Bibliografické citace v seznamu publikací

  1. PÍRKOVÁ, Kateřina. Microsoft Word 2010: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3033-9.
  2. KOČIČKA, Pavel a Filip BLAŽEK. Praktická typografie. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-385-4.

Průběžné poznámky

Odkazy v textu

Čísla vložená do textu dokumentu jako horní index nebo v závorkách (oblých nebo hranatých) odkazují na průběžně číslované poznámky (angl. running notes ) uspořádané podle pořadí jejich výskytu v textu. Může jít o poznámky pod čarou (viz funkce „Vložit -> Odkaz -> Poznámka pod čarou“ v textovém editoru Word), případně za textem kapitoly či celého dokumentu. Jedna poznámka může obsahovat odkazy na více dokumentů. V poznámkách mohou být i další informace (vysvětlivky, doplňující informace aj.), nejen odkazy na citované dokumenty.

V textu se může vyskytnout odkaz na stejný dokument na více místech. V takovém případě je každému odkazu (poznámce) přiděleno vlastní číslo. První odkaz na danou položku by měl obsahovat prvky, které zajistí propojení mezi odkazem a příslušnou bibliografickou citací v seznamu za textem (je-li takový seznam součástí zpracovávaného textu). Poznámka, která odkazuje na informační zdroj uvedený již v předchozí poznámce, by měla buď opakovat úplný bibliografický odkaz, nebo uvést číslo dřívější poznámky s případnými čísly stránek.

V dalších odkazech na stejný dokument je možné údaje o citovaném (odkazovaném) dokumentu zkrátit (např. vynechat další autory v pořadí, uvést stručnou formu názvu apod.), případně je možné u často odkazovaných dokumentů využít zkratku, která ovšem musí být vysvětlena v první poznámce nebo v tabulce zkratek (např. místo: „American Psychological Association. Publication manual of the American Psychological Association.“ se zkráceně uvede jen: „APA. Publication manual of APA“; bez uvozovek!).

Pokud je dokument v textu citován opakovaně, je možné další odkazy zkrátit na minimum a využít v poznámce odkaz na první výskyt citace, resp. na první podrobný odkaz v textu.

Pokud nejsou jména autorů a názvy dokumentů dostatečnými údaji pro odlišení od ostatních bibliografických citací, je nezbytné v poznámkách vždy uvést další potřebné údaje, např. pořadí vydání, rok vydání aj.

Bibliografické citace

Samostatný seznam bibliografických citací za textem není v tomto případě nezbytný, ale může být užitečným a přehledným doplňkem informací v poznámkách. V takovém případě je uspořádán abecedně podle prvního prvku bibliografické citace. Jednotlivé položky seznamu se nečíslují!

Upozornění: V poznámkách mohou být uvedeny odkazy na dokumenty, které nejsou zahrnuty v seznamu literatury za textem. V takovém případě je nezbytné v poznámce uvést úplnou bibliografickou citaci dokumentu.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2015-02-23 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk