Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Hlavní typy elektronických zdrojů a jejich charakteristiky

Pro citování elektronických zdrojů platí určité zásady shodné se zásadami pro citování tradičních tištěných dokumentů. I zde platí, že smyslem citování je poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoliv schopen vyhledat a získat původní dokument.

Důležitou odlišností oproti tradičním dokumentům je dynamičnost elektronických dokumentů, především dokumentů síťových. Elektronické dokumenty tedy mohou být neměnné (elektronické knihy externí odkaz, články v časopisech externí odkaz a další elektronické varianty tradičních typů dokumentů, nejčastěji ve formátu PDF) nebo mohou být ovlivněny výhodami elektronického publikování prostředí, tzn. že mohou být měněny (aktualizovány), ať už po stránce obsahové nebo z pohledu formální úpravy (designu). To se týká webových stránek.

S ohledem na časté změny takových dokumentů se v bibliografických odkazech na elektronické dokumenty uvádějí údaje o datu zveřejnění, datum aktualizace, copyright, verze, případně další údaje, vždy tak, jak jsou uvedeny v citovaném zdroji.

Dokumenty zveřejněné v prostředí Internetu mohou být přesunuty na jiné místo nebo zcela odstraněny ze serveru poskytovatele. Při zpracování bibliografických citací, ale především při získávání citovaných dokumentů se tedy mohou výhody elektronického publikování proměnit v komplikace. I z toho důvodu je nezbytné poskytnout maximum informací o elektronickém síťovém zdroji, aby bylo možné jej vyhledat prostřednictvím vyhledávacích služeb. Někdy lze dokument vyhledat snadno podle názvu, došlo-li jen k jeho přesunutí na jiný server nebo k modifikaci jeho původní adresy (URL).

Elektronické dokumenty podle ČSN ISO 690

Důležité charakteristiky elektronických dokumentů

Na rozdíl od tradičních tištěných dokumentů nejsou tyto dokumenty zpravidla charakterizovány údaji o rozsahu, jako jsou svazky, čísla, počet stran. To se samozřejmě netýká elektronických verzí tištěných dokumentů, jež jsou šířeny ve formátu PDF. Tyto elektronické dokumenty jsou stránkovány; údaje o rozsahu však není nutné uvádět.

Bylo-li elektronickému dokumentu přiděleno standardní číslo (ISBN, ISSN), mělo by být v bibliografické citaci uvedeno.

Identifikátorem charakteristickým pro elektronické dokumenty umístěné na síti je DOI. Pokud byl dokumentu přidělen identifikátor DOI, je doporučeno jej uvést v bibliografické citace místo URL. DOI je perzistentní (trvalý) identifikátor, zatímco URL se může měnit.

Příklad bibliografické citace elektronického dokumentu na hmotném nosiči:

Příklad bibliografické citace online verze monografické publikace (knihy):

V příkladu jde o elektronickou verzi knihy vydané původně v tradiční tištěné podobě a zpřístupňované vydavatelem rovněž v elektronické verzi pouze ve formátu PDF; nakladatel Wiley externí odkaz ji zpřístupňuje na svém portálu Wiley Online Library externí odkaz; elektronická verze knihy je totožná s tištěnou verzí; online verze má přiděleno vlastní ISBN (pro účely prodeje) a má přidělen identifikátor DOI.

Příklad bibliografické citace článku z elektronického časopisu:

V příkladu jde o článek z časopisu, který je vydáván pouze elektronicky (online); nemá tištěnou verzi, ani elektronickou verzi ve formátu PDF, jen HTML verzi; texty článků publikovaných v tomto časopise jsou finální verze a stejně jako u tradičních tištěných publikací nemohou být změněny (na rozdíl od jiných HTML dokumentů na webu).

Praktické rady pro zpracování bibliografických citací síťových zdrojů

Nezbytné informace o zdrojích, na které chcete odkázat, neopisujte, ale použijte funkce textového editoru a webového prohlížeče kopírovat/vložit, abyste se zbytečně nespletli v adrese či v jiných údajích.

Poznamenejte si nejen datum, kdy byl zdroj, který hodláte využít a poté citovat, vytvořen (aktualizován), ale také datum, kdy jste jej na síti navštívili.

Při zpracování soupisu bibliografických citací si, pokud možno, vždy znovu ověřte existenci, URL a stav (došlo ke změnám?) internetového zdroje.

V případě, že chcete odkázat na zprávu z elektronické konference, vyžádejte si nejprve svolení autora této zprávy; podle některých doporučení totiž bývá tento typ informací řazen mezi osobní korespondenci a neměl by být zařazován mezi citované zdroje.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2013-08-05 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk