Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Bibliografické citace diplomových a dalších vysokoškolských prací

Zpracování bibliografických citací bakalářských, diplomových, disertačních nebo habilitačních prací je jednoduché. Jednou z výhod těchto prací je, že mají pouze jednoho autora. Většinu potřebných údajů naleznete na titulním listu, tytéž údaje jsou zpravidla uváděny i na obálce dokumentu.

Součástí údajů je druh práce v jazyce originálu a údaje o instituci (vysoké škole), na které byla práce obhájena.

Struktura bibliografické citace

Bloky údajů

Prvky bibliografické citace

Příklady bibliografických citací

A jak vypadá bibliografická citace této práce podle jiného citačního stylu?

Například takto (MLA Style externí odkaz):

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2013-07-25 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1