Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Bibliografická citace monografické publikace (knihy) – obecné informace

Jak jste se již dozvěděli v předchozím textu, údaje se do bibliografických citací přebírají z originálního dokumentu z příslušných pramenů údajů. Rozsah údajů uvedených v knize i formální úprava knihy však závisí na postupech konkrétního nakladatelství. Doporučením pro nakladatele (vydavatele) je v České republice norma ČSN 01 0166, která stanoví hlavní zásady formální nakladatelské (vydavatelské) úpravy knih a některých dalších druhů neperiodických publikací.

Dalším důležitým doporučením pro nakladatele je mezinárodní norma ČSN ISO 1086, která specifikuje informace, které se mají uvádět na titulních listech knih, a způsob, jakým mají být tyto infromace prezentovány a uspořádány.

V praxi se však setkáte s rozdílnou vydavatelskou úpravou knih respektující více či méně pokyny uvedené v této normě, přičemž se samozřejmě liší úprava knih vydaných v bývalém Československu do roku 1989 od úpravy knih vydávaných po roce 1989. Zahraniční praxe vykazuje také určité odlišnosti.

Obecně platí, že základním pramenem údajů je titulní list, tj. titulní strana a rubová strana titulního listu. Zde byste měli nalézt údaje o autorech, názvové údaje (název, podnázev), označení vydání a také údaje nakladatelské (název nakladatelství, místo vydání) a rok vydání (vročení). Na rubu titulního listu by mělo být uvedeno mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN). Některé další údaje budete muset dohledat na jiných místech knihy – např. v tiráži umístěné na konci knihy, na tzv. patitulní stránce (lícní strana listu předcházejícího titulnímu listu), protititulní stránce (říká se jí také frontispis), někdy na obálce nebo přebalu knihy.

Údaje o rozsahu

Údaje o rozsahu (stránkování) najdete v záhlaví nebo v zápatí prolistováním knihy. Pro uvedení rozsahu se používá údaj na poslední číslované straně. Zahraniční knihy mívají často dvojí stránkování. Úvodní strany (předmluva apod.) bývají číslovány malými římskými číslicemi, teprve pak následuje stránkování arabskými číslicemi.

Je-li v knize použito dvojí stránkování, pak se uvádějí v údajích o rozsahu uvést oba údaje, například takto: xii, 285 s.

Poznámka: Údaje o rozsahu není nutné v bibliografické citaci uvádět.

Mezinárodní standardní číslo knihy

Systém ISBN je identifikační systém pro monografie (tištěné knihy a brožury, slepecké tisky, zvukové knihy na různých nosičích, elektronické publikace apod.). Je spravován Mezinárodní agenturou ISBN externí odkaz.

ISBN (angl. international standard book number) je mezinárodní standardní číslo knihy identifikující název nebo vydání knihy nebo jiné monografie, viz ČSN ISO 5127, s. 55 (4.2.1.2.01).

ISBN je alfanumerický údaj, původně tvořený 10 číslicemi, od 1. 1. 2007 sestává z 13 číslic (arabské číslovky od 0 do 9; pouze v případě kontrolní číslice na poslední pozici se může někdy vyskytovat X). V psané nebo tištěné podobě musí mezinárodnímu číslu knihy předcházet písmena ISBN a každá jeho část musí být oddělena mezerou nebo spojovníkem.

Stejný údaj ISBN externí odkaz může tedy být uveden takto:

Poznámka: Nebylo-li citované knize přiděleno standardní číslo ISBN, je posledním prvkem v bibliografické citaci údaj o roku vydání (datum publikování).

Příklad bibliografické citace knihy bez ISBN

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2013-07-26 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk