Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Údaje o rozsahu a standardním číslu

Rozsah

Podle normy ČSN ISO 690 platné od 1. 4. 2011 není povinné tento údaj o rozsahu (tj. počet stran nebo svazků monografické publikace) v bibliografické citaci uvádět. Uvádí se však vždy, pokud se popisuje jen část dokumentu.

Zkratku označující strany je možné uvést i u zahraniční publikace česky (s.) nebo v jazyce originálu (např. anglicky p., pages). Doporučuje se zápis v jazyce dokumentu, pro který jsou bibliografické citace vytvářeny.

Rozsah (umístění) části dokumentu

V bibliografické citaci části dokumentu se uvádí umístění citované části, např. časopiseckého článku, příspěvku ve sborníku nebo kapitoly v monografické publikaci, na stranách zdrojového dokumentu od-do, například takto:

Standardní číslo

Standardní číslo – ISBN, ISSN atd. – přidělené popisné jednotce se zapisuje ve formě předepsané normou.

ISBN (zkratka z angl. international standard book number) – viz norma ČSN ISO 2108. Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN).

ISSN (zkratka z angl. international standard serial number) – viz norma ČSN ISO 3297. Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN).

Více viz další informace o identifikátorech ISBN a ISSN.

Příklady údaje ISBN: 13místné ISBN

Příklady údaje ISBN: 10místné ISBN

Příklady údaje ISSN

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2015-02-23 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk