Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Obecná pravidla pro vydání, nakladatelské údaje a datum vydání

Vydání

Jde-li o jiné než první vydání, uvádí se v bibliografické citaci za názvovými údaji pořadí vydání a další výrazy, které jsou uvedeny v prameni. U prvního vydání se tento údaj v bibliografické citaci neuvádí, zpravidla nebývá uváděn ani v knihách. Slovní vyjádření číselného pořadí se nahrazuje arabskými číslicemi. Slova vyjadřující změny oproti prvnímu vydání se uvádějí v jazyce originálu a je možné je v souladu s normou ČSN ISO 832 zkrátit.

Nakladatelské údaje

Údaje o vydání popisné jednotky se zapisují v pořadí: místo, nakladatel a rok.

Je-li v prameni uvedeno více míst vydání, uvádí se v citaci buď místo, které je typograficky zvýrazněno, nebo místo, které je uvedeno jako první.

Název nakladatelství je možné uvést ve zkrácené podobě nebo zkratkou, pokud to nezpůsobí nejednoznačnost. Rodná jména a jejich iniciály se vynechávají (E. Elgar, John Wiley and Sons, W. H. Freeman, Marcel Dekker), stejně jako slova nebo zkratky typu: a synové, Ltd, Limited, Inc., Verlag, Publishers, Publishing, & Associates apod.

Slovo Press se však v názvu nakladatelství ponechává (Academic Press, Cambridge University Press, Computer Press, HRD Press, Zoner Press apod.).

Údaje na titulním listu nebo na rubu titulního listu

Nakladatelské údaje v bibliografické citaci

Je-li v prameni údajů uvedeno více nakladatelů, uvádějí se v bibliografické citaci nakladatelské údaje typograficky nejvýraznějšího z nich nebo toho nakladatele, který je uveden na prvním místě.

Není-li v dokumentu uvedeno místo vydání, je možné je nahradit zkratkou b. m. (bez místa) nebo s. l. (sine loco) 1.

Není-li v dokumentu uveden nakladatel, je možné tento údaj nahradit zkratkou b. n. (bez nakladatele) nebo s. n. (sine nomine).

S chybějícími nakladatelskými údaji se můžete setkat spíše u publikací staršího data vydání.

Datum publikování

Datum vydání se zapisuje tak, jak je uvedeno v prameni, zpravidla je to rok vydání dokumentu. Úplné datum se uvádí např. v bibliografické citaci patentového dokumentu, případně u citace článku z deníku. U vícesvazkových děl může datum vydání přesahovat více než jeden rok nebo vydávání nemusí být v době zpracování citace ukončeno. V prvním případě se zapíší shrnující data (např. 1999–2001), ve druhém pak rok, kdy bylo vydávání zahájeno, s pomlčkou (1999–).

Někdy v dokumentu není uvedeno datum vydání, může tam však být datum udělení copyrightu nebo tisku (©2002, 2001 printing).

Nelze-li rok vydání zjistit, je možné ho nahradit zkratkou b. r. (bez roku) nebo s. a. (sine anno).

1 Latinský výraz pro chybějící místo vydání v bibliografickém popisu; používá se ve zkrácené podobě v hranatých závorkách [s.l.]; obdobně pro chybějící jméno nakladatele: [s.n.] a pro chybějící rok vydání: [s.a.].

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2011-11-17 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk