Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Zkracování slov v názvových údajích

Monografické publikace (knihy)

Názvy monografických publikací a dalších typů knih (učebnice, skripta, příručky apod.), stejně jako názvy článků nebo příspěvků, se nezkracují. Jen u velmi dlouhých názvů je možné název (nebo podnázev) zkrátit způsobem, který nevede ke ztrátě důležitých údajů. Vynechané údaje se označují třemi tečkami (…). V žádném případě se nevynechávají počáteční slova názvů.

Seriálové publikace

V názvech seriálových publikací (časopisů, novin apod.) je možné slova tvořící název zkracovat v souladu s příslušnou normou:

Je-li název seriálové publikace tvořen jedním slovem, nezkracuje se.

Citační zkratky

Tzv. citační zkratky názvů časopisů (angl. abbreviated journal title) bývají často používány v záznamech dokumentů (časopiseckých článků) v bibliografických bázích dat, např. také v InCites Journal Citation Reports externí odkaz společnosti Clarivate Analytics. Setkáte se s nimi často i v soupisech bibliografických citací v časopiseckých článcích a dalších vědeckých publikacích. Pokud neznáte dobře pravidla pro zkracování slov z názvů, pak raději v bibliografických citacích slova sami nezkracujte. Názvy časopisů jsou důležité pro vyhledání citovaného článku. Nevhodnými zkratkami můžete znemožnit nebo zkomplikovat svým čtenářům získání původního dokumentu.

Citační zkratky názvu časopisu v Journal Citation Reports

Obrázek: Citační zkratky názvů časopisů v Journal Citation Reports, viz údaje vpravo pod nadpisem Tiles – ISO: Prog. Mater. Sci., JCR Abbrev: PROG MATER SCI. Citační zpratka ISO odpovídá výše uvedené normě ČSN ISO 4.

Příklady některých často používaných zkratek slov z názvů

Příklady citačních zkratek názvů časopisů

První část citační zkratky se píše s velkým počátečním písmenem, u zbývajících částí zkratky se psaní velkých písmen řídí národními zvyklostmi nebo požadavky specifického použití. Citační zkratku je tedy možné napsat dvojím způsobem:

Stejně tak je možné zapsat i plný název časopisu:

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-10-03 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk