Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Jak uvádět v bibliografických citacích údaje o autorech

Jména autorů jsou v původních dokumentech zpravidla uváděna v přirozeném pořadí, například takto:

Harold Henke, William H. Forrester, A. K. Chaudhuri

Jména autorů (tvůrců) se v bibliografických citacích uvádějí zpravidla v přirozeném pořadí tak, jak jsou uvedena v dokumentu, s výjimkou prvního autora. Jméno prvního autora se uvádí v tzv. invertované podobě, tj. nejprve příjmení, pak rodné jméno (jména) nebo zkratky jmen, případně další prvky jmen (např. Jr.).

Jména autorů se uvádějí ve stejném znění (úplnosti), v jakém jsou uvedena v prameni údajů v originálním dokumentu, tj. (není-li to nutné nebo nepožaduje-li to editor) rodná jména se nezkracují, ani se nedoplňují iniciály rodných jmen.

Součástí bibliografických citací nejsou akademické tituly autorů.

Pokud jsou v prameni uvedeni jeden až tři autoři, v citaci se uvedou jména všech autorů v pořadí, v němž jsou uvedeni v dokumentu, takto:

Jsou-li v prameni údajů (tj. například na titulním listu v knize) uvedeni více než tři autoři, bývá zvykem uvádět v citaci pouze jméno prvního autora doplněné zkratkou et al. (z latinského et alii) nebo jejím českým ekvivalentem aj. (a jiní).

Například knihu Internet – ekonomické, marketingové a finanční aplikace : strategie vyhledávání a prezentace napsali tito čtyři autoři: Richard Papík, Petr Michalík, Pavel Michalík a Libor Nováček. V bibliografické citaci se proto uvede v autorských údajích:

Není-li autor v popisovaném dokumentu uveden, údaje o autorech se v citaci neuvádějí. (Např. v knize, jež je dílem autorského kolektivu, není na titulním listu uvedeno žádné jméno). Prvním prvkem citace je v tomto případě název.

V některých případech následuje za jménem autora (autorů) informace o úrovni autorské odpovědnosti. Týká se to především editorů (redaktorů, sestavovatelů) sborníků příspěvků, antologií apod. Jsou-li jména editorů uvedena na titulním listě, uvedou se v citaci v autorských údajích a doplní příslušnou zkratkou v závorce:

Jména jednotlivých autorů se oddělují čárkou, blok autorských údajů je ukončen tečkou. Pro snadnější orientaci v bibliografické citaci – především pro větší přehlednost rozsáhlého soupisu citací – je vhodné příjmení autora (autorů) uvádět VELKÝMI PÍSMENY (verzálkami). Není to však součástí doporučení v normě ČSN ISO 690.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2013-07-26 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk