Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Obecná pravidla pro zpracování bibliografických citací

Potřebné údaje totiž bývají díky různorodé vydavatelské praxi i kvůli odlišnostem jazykovým v originálních dokumentech uváděny rozdílně.

Způsob zápisu údajů je ovlivněn mj. katalogizační praxí v knihovnách. Například bibliografická citace knihy je zjednodušeně řečeno podmnožinou katalogizačního záznamu v knihovním katalogu.

Ostatně jedním z důvodů zpracovávání bibliografických citací je umožnit čtenářům vyhledat originál citovaného dokumentu, nejčastěji v některé z knihoven. Navíc, jak pro bibliografickou citaci, tak pro záznam v knihovním katalogu, se přebírají údaje ze stejného zdroje, tj. z popisovaného originálního dokumentu.

Jakým způsobem jsou v bibliografické citaci upraveny údaje převzaté z původního dokumentu, vidíte na následujícím příkladu.

Struktura bibliografické citace knihy (monografické publikace)

Bloky údajů

Prvky bibliografické citace

Příklad

Údaje na titulním listu knihy

Údaje získané z rubu titulního listu knihy

Výsledná bibliografická citace knihy

A jak vypadá bibliografická citace této knihy podle jiného citačního stylu?

Například takto (MLA Style externí odkaz):

To, že je nutné údaje do bibliografické citace převzít z citovaného dokumentu, mimo jiné znamená, že se tyto údaje nepřekládají! Vyžadují-li to okolnosti, lze připojit například překlad názvu za originální název převzatý do bibliografické citace z pramene údajů. Překlad názvu však musí být uveden v hranatých závorkách (angl. square brackets) – [Překlad názvu] – takto:

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2015-08-10 | ©1998–2015 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk