Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Co je potřebné pro zpracování bibliografických citací znát?

Bibliografická citace je souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, jež umožňují její identifikaci. Základním zdrojem těchto údajů je vždy citovaná publikace.

Co tedy potřebujete pro zpracování bibliografických citací znát?

ČSN ISO 690, s. 9, 4.4 Interpunkce a typografie: „Konzistentní systém interpunkce a typografie by měl být používán v celém seznamu bibliografických citací. Každý prvek citace by měl být jasně oddělen od následujících prvků interpunkcí nebo změnou řezu písma1. POZNÁMKA: S cílem zdůraznit význam konzistence je v příkladech této mezinárodní normy používán jednotný systém interpunkce. Toto schéma je čistě ilustrativní a není součástí doporučení.“

Z výše uvedeného textu vyplývá, že norma nestanoví jako povinnost naprostou shodu se zápisem v příkladech bibliografických citací uvedených v normě (např. není nutné používat VELKÁ PÍSMENA pro zápis příjmení autorů).

Strukturu, obsah a řazení prvků v bibliografické citaci knihy ukazuje následující příklad.

Bibliografická citace knihy

Struktura bibliografické citace knihy (monografické publikace) s jednotlivými údaji (prvky)

Prameny údajů v knize (monografické publikaci)

Příklad bibliografické citace knihy (monografické publikace)

1 Řez písma je verze písma odvozená od základního písma, která se používá ke zvýraznění vybrané části textu, nejčastěji je to kurzíva nebo tučné.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2015-03-18 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk