Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Jak citovat

Citujete-li, potřebujete především informační zdroj, ze kterého chcete „citovat“ (angl. cite) nebo na který chcete odkázat „bibliografickou citací“ (lépe řečeno, bibliografickým odkazem, angl. reference). Samozřejmě i v prvním případě musíte prostřednictvím bibliografické citace (odkazu) uvést, odkud pochází převzatá část textu, tedy „citát“ (angl. quote, quotation, citation).

Bibliografické citace jsou zpravidla uváděny v závěru celé publikace (knihy, článku, diplomové či disertační práce apod.) nebo na konci její části (kapitoly, oddílu apod.) ve formě seznamu použité (případně doporučené) literatury. Mohou však být s citacemi propojeny formou poznámek pod čárou.

V samotném textu je možné odkázat na příslušnou položku tohoto soupisu nebo uvést odkaz – stručnou formu bibliografické citace – na příslušném místě textu nebo formou poznámky v dolní části (v zápatí) dané stránky.

ukázka seznamu bibliografických odkazů v závěru článku (nakl. Springer)

 

Obrázek: Seznam bibliografických odkazů v závěru článku externí odkaz z časopisu Economic Change and Restructuring externí odkaz uspořádaný abecedně podle prvního prvku (nakl. Springer); viz též References externí odkaz ve verzi HTML

ukázka seznamu bibliografických odkazů v závěru článku (nakl. Elsevier)

 

Obrázek: Seznam bibliografických odkazů v závěru článku externí odkaz z časopisu Wear externí odkaz (nakl. Elsevier) uspořádaný číselně podle pořadí odkazů v textu (nakl. Elsevier); viz též References externí odkaz ve verzi HTML

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2013-07-26 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk