Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Podle čeho zpracovávat bibliografické citace

Doporučením pro zpracování bibliografických citací je mezinárodní norma ČSN ISO 690.

Předmět normy: „Tato mezinárodní norma uvádí pravidla pro úpravu bibliografických citací. Uvádí rovněž pokyny pro úpravu citací v latince v informačních zdrojích, které nejsou primárně bibliografické. Norma je použitelná na bibliografické odkazy a citace všech druhů informačních zdrojů, zahrnující, ale neomezující monografie, periodika, příspěvky, patenty, kartografické dokumenty, elektronické informační zdroje (včetně počítačového softwaru a databází), hudbu, zvukové dokumenty, tiskoviny, fotografie, grafická a audiovizuální díla a filmy. Normu nelze použít na počítačově generované citace. Rovněž ji také nelze použít na citaci legislativních dokumentů, které mají své vlastní normy.

Tato mezinárodní norma nepředepisuje konkrétní styl odkazu nebo citace. Příklady použité v této mezinárodní normě nejsou předepisující, pokud jde o styl a interpunkci.

Přílohy A a B odkazují na relevantní kapitolu (kapitoly) této mezinárodní normy, které vysvětlují požadavky na odkazy nebo citace tištěných a elektronických informačních zdrojů. Příloha C uvádí příklady bibliografických citací, které jsou v souladu s touto mezinárodní normou.“ [ČSN ISO 690, s. 7]

Kromě této normy ISO jsou však používána i jiná pravidla, pokyny či doporučení, tzv. citační styly, pro citace a zpracování bibliografických odkazů a jejich soupisů.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2011-11-17 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk