Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Jak se vyhnout prohřeškům proti informační etice

Zákon č. 398/2006 Sb. externí odkaz, úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 81/2005 Sb., zákonem č. 61/2006 Sb. a zákonem č. 216/2006 Sb. – bez poslední novely autorského zákona (Zákon č. 168/2008 Sb.), účinné od 19. 5. 2008; novelou byla znovu zavedena povinnost platit odměny za provozování rozhlasového a televizního vysílání na hotelových pokojích.

Autorský zákon – paragraf § 31

§ 31 Citace

  1. Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
    1. užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
    2. užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
    3. užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;
    vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
  2. Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.

Užitečný informační zdroj (spíše však pro autory z pohledu ochrany autorských práv): autorské-právo.info | Informační portál z oblasti autorského práva externí odkaz

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-10-03 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk