Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Možnosti využívání bibliografických citací

Bibliografické a citační báze dat

Bibliografické odkazy uváděné autory v publikovaných časopiseckých článcích jsou využívány jako informační zdroj například v citačních bázích dat (nazývaných též citační rejstříky nebo citační indexy; viz např. Science Citation Index).

Takovou bází dat je např. Web of Science externí odkaz, viz též vstup do báze dat pro autorizované uživatele: Web of Science externí odkaz (více informací) společnosti Clarivate Analytics externí odkaz, předtím Thomson Reuters. Původním producentem však byl Institute for Scientific Information, ISI, jehož zakladatelem byl Eugene Garfield. Citační rejstříky této společnosti byly orientovány jen na sledování časopisů, později též sborníků z konferencí. V současnosti k nim přibyly dva nové produkty: Book Citation Index externí odkaz a Data Citation Index externí odkaz. Viz též další informace: The Citation Connection externí odkaz.

Další bibliografickou a citační bází dat je Scopus externí odkaz, viz též vstup do báze dat pro autorizované uživatele: Scopus externí odkaz (více informací), produkt nakladatelství Elsevier externí odkaz.

Citační analýza

Metoda citační analýzy umožňuje hodnotit na základě citací časopisy, autory, instituce autorů i vydavatele.

Citační analýza je matematicko-statistická bibliometrická metoda, která kvantifikuje vztahy mezi autory, dokumenty a vědními obory na základě bibliografických citací a bibliografických odkazů. Zkoumá citovanost dokumentů, četnosti citací v dalších pracích apod. Viz též: impakt faktor nebo h-index.

Rozvoj informačních technologií, který významně ovlivnil oblast publikování a vedl k myšlence otevřeného přístupu, rozšířil i možnosti citační analýzy, původně představované především impaktem faktorem (hodnocení časopisů), viz například metriky umožňující hodnocení článků: Altmetrics externí odkaz.

Webové citační rejstříky

Moderní informační technologie usnadňují zpracování záznamů o publikované literatuře i vyhledání potřebných dokumentů podle nejrůznějších kritérií. Rozvoj elektronického publikování v posledním desetiletí přinesl nové možnosti, především v oblasti propojování bibliografických citací s plnými texty citovaných dokumentů.

Propojení dokumentů s bibliografickými citacemi sleduje i Google Scholar externí odkaz, viz též Google Scholar Citations Open To All externí odkaz.

CrossRef

Vzájemné propojení bibliografických odkazů s citovanými dokumenty umožňuje systém CrossRef externí odkaz.

CrossRef je asociace nakladatelů a současně agentura registrující digitální objekty (nejčastěji články z vědeckých časopisů aj. profesionální publikace) a umožňující jejich vyhledávání na serverech významných nakladatelství, včetně vzájemného propojení prostřednictvím citací s využitím identifikátoru doi externí odkaz (digital object identifier). Doposud (údaj k 1. 2. 2017) bylo v rámci CrossRef externí odkaz přiděleno 86 141 761 doi.

Odkaz na citovaný dokument prostřednictvím CrossRef v seznamu bibliografických odkazů v závěru časopiseckého článku

 

Obrázek: V seznamu bibliografických odkazů v závěru článku s názvem Colorimetric determination of ether amine greases utilized in the flotation of iron ore z časopisu Journal of Analytical Chemistry (vydavatel: Springer) je (kromě jiných) citován článek How to validate analytical methods z časopisu TrAC Trends in Analytical Chemistry (vydavatel: Elsevier), odkaz CrossRef propojuje bibliografickou citaci s citovaným článkem

Možnosti využívání doi a CrossRef pro zjišťování citačních ohlasů na články publikované v časopisu je názorně vidět na následujícím příkladu Collection of Czechoslovak Chemical Communications externí odkaz (CCCC). K dispozici je už jen archiv časopisu (1979–2011), neboť tento časopis vydávaný od roku 1929 je od roku 2012 vydáván pod novým názvem ChemPlusChem externí odkaz vydavatelstvím Wiley-VCH. Díky CrossRef je možné zjistit, které články z tohoto časopisu jsou nejvíce citované, nebo kteří autoři článků mají nejvíce citačních ohlasů na své články publikované v CCCC. Tyto údaje však neposkytují vyčerpávající informaci o citačních ohlasech, neboť nezahrnují citace v těch časopisech (případně dalších typech dokumentů), které nejsou registrovány v CrossRef.

Další příklady v současnosti běžného využívání CrossRef v seznamech bibliografických odkazů v elektronických časopisech:

Poznámka: Ikona logo OA označuje otevřeně přístupný článek (nebo vydavatele); další odkazy vedou k článkům, které jsou přístupné pro uživatele z VŠB-TUO na základě licencí (předplatného).

CiteSeerX

Jiným příkladem takového systému, který je navíc založen na technologiích využívajících propojování dokumentů prostřednictvím bibliografických citací, je CiteSeerX externí odkaz – Scientific Literature Digital Library and Search Engine – citační rejstřík umožňující přístup k plným textům 1 700 tisíc článků a ke zhruba 32 milionům citací.

Technologie ACI – autonomous citaton indexing umožňuje vytvořit citační rejstřík. Program nejen rozpozná v plných textech dokumentů bibliografické citace, ale identifikuje i ty citace, které reprezentují stejný dokument, přestože jejich autoři v bibliografické citaci nepoužili shodnou strukturu a rozsah údajů. Je také schopen rozpoznat kontexty citací ve zdrojových dokumentech, tj. vztahy mezi citacemi a odkazy v textu dokumentu.

Je zřejmé, že dodržování určitých základních pravidel při zpracování bibliografických citací usnadní nejen zjišťování a získávání informací tradiční cestou, ale také prostřednictvím zdrojů založených na moderních informačních technologiích. I proto je důležité naučit se správně citovat.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-02-01 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk