Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Proč citovat

Psaní odborného textu jakéhokoliv typu obvykle vyžaduje, abyste v něm uvedli odkazy na knihy, články či jiné dokumenty, ze kterých jste při své práci vycházeli. Z použitých dokumentů můžete ve své práci přímo citovat, tzn. převzít způsobem odpovídajícím autorskému právu vybranou pasáž, nebo využít autorovy myšlenky jako základ pro vlastní argumentaci.

Smyslem citování je poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoliv schopen vyhledat a získat původní dokument, z něhož autor práce při jejím zpracování čerpal.

Prostřednictvím odkazů na jiné publikace tak uvedete svoji vlastní práci do souvislosti s dosavadním stavem poznání, potvrdíte myšlenky, pomocí nichž jste dospěli k formulaci vlastních závěrů, případně doložíte fakta, o něž jste se při své práci opírali.

Informační průzkum bibliografických odkazů v publikacích je jednou z metod, jak rychle a efektivně získat základní informace o odborné problematice, která vás zajímá.

Uvedete-li tedy ve své práci odkazy na informační prameny, ze kterých jste při jejím zpracování vycházeli, poskytnete svým čtenářům základ pro získání dalších informací k danému tématu. Obdobně vám mohou užitečnou službu poskytnout seznamy bibliografických odkazů v příspěvcích jiných autorů.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2013-07-29 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk