Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

JAK zpracovávat bibliografické citace podle ČSN ISO 690

Cílem kurzu věnovaného problematice zpracování bibliografických odkazů (angl. bibliographic references) a vytváření jejich seznamů (angl. reference list nebo bibliography) je seznámení se způsoby citování nejdůležitějších dokumentů – zdrojů odborných informací.

Na tomto místě je vhodné uvést, že mezi výše uvedenými anglickými výrazy pro seznam bibliografických odkazů existuje významový rozdíl 1.

Bibliografie (bibliography) zahrnuje všechny zdroje, které autor práce využil, bez ohledu na to, zda je přímo v textu cituje, či nikoliv. V bibliografii jsou tedy zahrnuty ty zdroje, které využil jako inspirační zdroje pro vlastní práci, nebo které se dotýkají tématu jeho práce, ale v textu dokumentu nejsou přímo citovány.

Oproti tomu seznam bibliografických odkazů (reference list, angl. též list of works cited 2) obsahuje úplný seznam všech zdrojů, které autor přímo citoval v textu své práce (angl. in-text citations).

V české praxi nejsou tyto rozdíly vždy jednoznačně vnímány. Pro seznam bibliografických odkazů jsou zpravidla používány výrazy Použitá literatura nebo jen Literatura, přičemž není vždy respektován výše uvedený terminologický rozdíl.

Bohužel je nutné konstatovat, že v české praxi je nedořešených problémů více. Některé jsou zmíněny v článku o 3. vydání normy ISO 690:2010 3. Dlužno říci, že autorčina očekávání, pokud jde o vyjasnění terminologických nepřesností, český překlad normy nesplnil.

Kurz vychází ze základní – mezinárodní – normy pro zpracování bibliografických citací, z normy ČSN ISO 690.

Kurz poskytuje informace o tom, jak citovat monografie, seriálové publikace, sborníky z konferencí, jejich části a také patentové dokumenty, normy, vysokoškolské kvalifikační práce a některé další typy dokumentů, včetně elektronických dokumentů. Nabízí rovněž stručné seznámení s dalšími citačními styly a s problematikou citování obecně.

1 APA Style externí odkaz: Bibliography Versus Reference List

2 MLA style externí odkaz: Directions for Preparing Manuscripts – Works-cited list

3 Bratková, Eva. Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 9 [vid. 2014-04-03]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6358 externí odkaz

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2014-09-02 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk