Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Bibliografické citace

JAK zpracovávat bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690 (akt. 2014-09-02)

Všechny informace již byly aktualizovány podle v současnosti platné normy ČSN ISO 690.

Upozornění: Od 1. 4. 2011 je v platnosti ČSN ISO 690 externí odkaz, která je překladem mezinárodní normy ISO 690:2010 externí odkaz. Tato norma uvádí pravidla pro úpravu bibliografických citací. Norma je použitelná pro zpracování bibliografických odkazů a citací všech druhů informačních zdrojů (např. monografie, periodika, příspěvky, patenty, kartografické dokumenty, tiskoviny, hudebniny, elektronické informační zdroje, webové stránky, software, zvukové záznamy, fotografie, grafická a audiovizuální díla a filmy aj.). Příloha C této normy uvádí příklady bibliografických citací, které jsou s ní v souladu.

Upozornění: Norma nestanoví pravidla pro tvorbu bibliografických odkazů/referencí legislativních dokumentů, jako jsou např. zákony, vládní usnesení či vyhlášky ministerstev.

Je rovněž nutné upozornit na to, že tato norma nepředepisuje konkrétní styl odkazu nebo citace. Jak je v norně uvedeno, pro tvorbu bibliografických citací by měl být použit konzistentní způsob interpunkce a typografie. Schéma použité v příkladech v textu normy je však pouze ilustrativní a není součástí doporučení (viz s. 9, 4.4 Interpunkce a typografie).

Užitečná pomůcka k normě ČSN ISO 690: Interpretace normy ČSN ISO 690 externí odkaz (PDF) – Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011, autoři: Olga Biernátová, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna; více informací na portálu Citace.com externí odkaz.

V rámci projektu Digitální portfolio externí odkaz byly připraveny texty Jak pracovat s informacemi; jeden z textů je věnován bibliografickým citacím: Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 externí odkaz. Přestože byl text vytvořen na základě předchozích verzí normy, obsahuje stále velké možství platných a využitelných informací pro ty zájemce, kteří se na problematiku citování a tvorby bibliografických odkazů chtějí podívat v širším kontextu, nejen z pohledu jednoho konkréthího citačního předpisu.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2015-12-03 Creative Commons License | 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | CSS | W3C