Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

Z historie Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava

Najdete nás na Facebooku

V Příbrami od roku 1849

Počátky historie Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava jsou spojeny se zahájením výuky na příbramské báňské škole v roce 1849. V tomto roce byla založena i knihovna. V době, kdy Vysoká škola báňská (VŠB) působila v Příbrami, neexistovala jen jedna knihovna, ale kromě rektorátní knihovny, jejíž fondy dnes tvoří nejstarší část knihovního fondu Ústřední knihovny, vznikaly postupně knihovny jednotlivých kateder.

Za okupace byla část knih z knihovny VŠB převezena na německé vysoké školy do Prahy. Bohužel, značné množství knih se při této příležitosti nenávratně ztratilo.

Historické fondy ÚK VŠB-TU Ostrava

V Ostravě po roce 1945

V  roce 1945 byla VŠB přemístěna do Ostravy, a tak došlo i k přestěhování knihovny. Ta měla být v Ostravě zprvu umístěna v kavárně Orient nebo v přízemí Nové radnice, ale nakonec našla své působiště v budově hornické fakulty ve Slezské Ostravě. Ve školním roce 1947–1948 byla jako knihovnice přijata paní Valerie Denisenková, jež ji vedla až do roku 1957, do svého odchodu do důchodu. Po ní převzala vedení knihovny PhDr. Jiřina Zlá (1932–2008), jež byla ředitelkou do počátku května roku 1990.

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava vznikla z původní rektorátní knihovny příbramské, která měla ve svém fondu asi 9 tisíc svazků. Publikace z této knihovny tvoří nejstarší část knihovního fondu Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava. Je mezi nimi i řada starých tisků (knih vydaných do roku 1800). Nejvzácnější a nejstarší z nich je Georgii Agricolae De re metallica libri XII vydaná latinsky v roce 1561 v Basileji u Frobenia.

Georgii Agricolae De re metallica libri XII Georgii Agricolae De re metallica libri XII

Ukázky z knihy Georgii Agricolae De re metallica libri XII

V Příbrami a později i v Ostravě měla většina kateder své vlastní knihovny, jejichž fondy byly doplňovány na základě potřeb z vlastních finančních prostředků jednotlivých pracovišť. V průběhu 50. let 20. století se postupně začalo přecházet na systém jediné – ústřední – knihovny, původně jen způsobem nákupu nových přírůstků, ale nakonec i umístěním fondů. Katedry postupně předaly Ústřední knihovně všechny své fondy a ta se stala jedinou knihovnou na VŠB. Časem sice došlo znovu k obnovení knihoven i na katedrách, avšak fondy katederních knihoven jsou nakupovány i evidovány v Ústřední knihovně a katedrám zapůjčeny formou časově neomezené výpůjčky.

Historické fondy ÚK VŠB-TU Ostrava

Ústřední knihovna, jak již bylo výše uvedeno, se původně nacházela v budově Hornicko-geologické fakulty na Slezské Ostravě. Zde byly umístěny nejen fondy knihovny, ale i všechna pracoviště a výpůjční oddělení. S rozvojem VŠB a výstavbou nového areálu školy v Ostravě-Porubě docházelo postupně i ke změnám v umístění knihovny. V 70. letech 20. století byla vybudována některá pracoviště Ústřední knihovny v Ostravě-Porubě (studovna časopisů, studovna a čítárna Ústavu marxismu-leninismu). Začátkem 80. let vznikla studovna na Ekonomické fakultě, která vzhledem k velmi omezeným prostorovým podmínkám plnila pouze funkci příruční knihovny ekonomické literatury.

V roce 1982 bylo vzhledem k havarijnímu stavu budovy Hornicko-geologické fakulty (vlivy poddolování) rozhodnuto o přestěhování části knihovny do areálu kolejí v Ostravě-Porubě. Ústřední knihovně byl přidělen tzv. Dům služeb, v němž byla umístěna provozní pracoviště knihovny a nově vybudovaná studovna pro potřeby studentů ubytovaných na kolejích. V objektu budovy C kolejí byly využity přízemní prostory pro výpůjční oddělení a uložení fondů povinné a doporučené studijní literatury. Hlavní část fondů knihovny zůstala i nadále umístěna v budově na Slezské Ostravě. Roztříštěnost pracovišť a hlavně dislokace skladů značně zkomplikovala především výpůjční služby Ústřední knihovny. Většina rozsáhlého fondu se tak stala uživatelům nepřístupnou. Vzdálenost tohoto skladiště od ostatních pracovišť knihovny i celé VŠB způsobila, že své rozsáhlé fondy zde uložené mohla knihovna zpřístupnit jen úzkému okruhu uživatelů, především z řad zaměstnanců školy.

Prostorové problémy, které značně znesnadňovaly práci knihovny, vedly nakonec ke komplexnímu řešení situace, jímž bylo rozhodnutí o výstavbě nové budovy pro knihovnu v areálu VŠB v Ostravě-Porubě. Prováděcí projekt byl dokončen v roce 1985 a v dubnu 1986 byla zahájena stavba, jejíž dokončení bylo plánováno na červen 1989. Termín dostavby se nakonec posunul a stavba byla dokončena teprve v roce 1991. Stěhováním fondů a později i pracovišť knihovny do nové budovy počátkem roku 1991 byla zahájena nová etapa práce Ústřední knihovny spojená především s rozvojem služeb uživatelům a zaváděním moderních informačních technologií do činnosti knihovny. Přestěhování fondů a pracovišť knihovny do nové budovy bylo zahájeno 17. ledna 1991, probíhalo za provozu knihovny (knihovna byla zcela uzavřena pouze jediný den, jinak ovšem byly určité činnosti a půjčování z fondů omezeny). Provoz knihovny v nové budově byl zahájen 16. května 1991.

Aktualizováno 2014-04-08 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk