Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Časopisecké informace

Najdete nás na Facebooku

Časopisecké informace se řadí k nejvýznamnějším odborným informačním zdrojům zpřístupňovaným na Internetu. Plné texty odborných a vědeckých periodik dnes nakladatelé zpřístupňují na Webu s výjimkou ukázkových čísel jen za úhradu (předplatné nebo platba za vybraný článek). Bezplatně lze získat přístup jen k obsahům externí odkaz a zpravidla také k abstraktům jednotlivých článků. Řada časopisů je takto dostupná v celé hloubce retrospektivy, tj. od prvního čísla prvního ročníku externí odkaz po současnost externí odkaz.

Plné texty článků z velkého počtu titulů časopisů lze získat v informačních zdrojích, ke kterým zajišťuje přístup Ústřední knihovna VŠB-TUO na základě licenčních smluv (bibliografické databáze s plnými texty, digitální knihovny, e-verze časopisů); ostatní: meziknihovní výpůjční službou.

Otevřené časopisy

 
logo Open Access

V současnosti je řada časopisů vydávána jako tzv. otevřeně přístupné, tj. jejich obsah je přístupný bez zpoplatnění uživatele v režimu otevřeného přístupu. Viz například časopisy dostupné prostřednictvím DOAJ externí odkaz nebo tituly nakladatelství Copernicus Publications externí odkaz, Hindawi externí odkaz či De Gruyter Open externí odkaz.

Někteří nakladatelé, především vědecké společnosti, nabízejí autorům možnost zvolit „otevřený přístup“ ke svým publikacím, např. American Chemical Society externí odkaz. Stranou ovšem nezůstávají ani komerční nakladatelství, viz např. Open Choice externí odkaz nakladatelství Springer nebo OnlineOpen externí odkaz nakladatelství Wiley.

Odkazy na časopisecké zdroje

Aktualizováno 2016-09-05 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2016 | VŠB-TUO | XHTML 1.1