Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Jak žádat o nákup zahraničních knih

Najdete nás na Facebooku

Kdo může požádat o zakoupení knih do fondu ÚK VŠB-TUO

Interní uživatelé ÚK VŠB-TUO

Požadavek zašlete do ÚK elektronickou poštou na níže uvedenou adresu. Do předmětu zprávy vždy uveďte: Žádost o zakoupení knihy (knih). Ve výjimečných případech je možné zaslat požadavek v písemné podobě vnitřní poštou do ÚK (9830).

Kontakt: Jana Černínová, telefon 59732-4544, místnost NK 135, objednávky a informace o stavu vyřízení objednávek zahraničních knih (faktury, dodávky, stav zpracování apod.)

Před podáním požadavku si nejprve prověřte v katalogu ÚK VŠB-TU Ostrava externí odkaz, zda již žádaný titul není ve fondu ÚK VŠB-TUO. Podívejte se rovněž, zda titul není pro VŠB-TUO zakoupen (přístupný) v elektronické verzi: Elsevier ScienceDirect e-books; Knovel; OECD iLibrary; SpringerLink; Wiley Online Library Books

Nákup z finančních prostředků ÚK VŠB-TUO

Z finančních prostředků ÚK VŠB-TUO jsou nakupovány zahraniční publikace zpravidla jen v jednom výtisku daného titulu v nejnovějším vydání. Publikace vydané před rokem 2000, které nejsou ve fondu ÚK VŠB-TUO, jsou zpravidla zpřístupňovány výpůjčkou prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Nákup z jiných finančních zdrojů

V případě, že máte k dispozici vlastní finanční prostředky (např. z grantu), zajistí ÚK VŠB-TUO zakoupení publikací v souladu s vašimi požadavky. Rozhodnutí o počtu výtisků je v tomto případě záležitostí žadatele. Knihy budou registrovány ve fondu ÚK VŠB-TUO. Pokud je na vašem pracovišti katedrová knihovna, budou knihy zařazeny jako časově neomezená výpůjčka do fondu příslušné katedrové knihovny.

Upozornění: Pokud má být nákup knih hrazen z finančních prostředků projektu, je důležité podat požadavek s dostatečným předstihem, aby bylo možné nákup včas realizovat v souladu se zavedenými postupy (mějte na paměti, že je nutné provést průzkum trhu, tzn. oslovit alespoň tři dodavatele se žádostí o cenovou nabídku). Ve svém požadavku proto vždy uveďte také termín, do kterého je nezbytné nákup realizovat, případně další důležité informace potřebné pro správnou administraci projektu.

Co by měl obsahovat požadavek na zakoupení knih

Bibliografické údaje – příklad

Bibliografické údaje ve výše uvedeném rozsahu je vhodné pro upřesnění doplnit internetovou adresou zdroje (URL), ze kterého byly získány, například odkazem na stránky vydavatele (World Scientific externí odkaz), e-shopu (např. Amazon externí odkaz aj.), na záznam v knihovním katalogu (např. Worldcat externí odkaz), případně na Google Books externí odkaz (Google Knihy). Postačuje odkaz jen na jeden z výše uvedených zdrojů.

Upozornění: Příliš dlouhé webové odkazy (URL) na zdroj informace o knize prosím upravte následujícím způsobem (ponechejte jen tu část, která plně postačuje pro zachování funkčnosti daného odkazu v uvedených zdrojích):

Neskenujte prosím vytištěné webové stránky (!), nevkládejte do dokumentu „sestřelené“ obrazovky, ani jejich výřezy; rovněž nevkládejte do objednávek anotace a další údaje zcela nepodstatné pro realizaci nákupu knih.

Elektronické knihy

Vedle tradičních tištěných knih nakupuje (zpřístupňuje) ÚK VŠB-TUO také elektronické knihy. V současnosti mohou uživatelé využívat tyto kolekce e-knih:

Informace k e-knihám: Ing. Jana Pohludková, telefon: 59732-4599

Užitečné zdroje informací o knihách

Informace o nově vydávaných publikacích můžete získat z nakladatelských zdrojů nebo z katalogů elektronických knihkupectví. Pro ověření nezbytných bibliografických údajů lze využít také online katalogy významných zahraničních knihoven. Další užitečné zdroje informací o knihách.

Aktualizováno 2017-11-10 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk