Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Jak žádat o nákup českých knih

Najdete nás na Facebooku

Kdo může požádat o zakoupení knih do fondu ÚK VŠB-TUO

Interní uživatelé ÚK VŠB-TUO

Požadavek zašlete elektronickou poštou na pracoviště akvizice ÚK VŠB-TUO, viz kontakt. Do předmětu zprávy vždy uveďte: Žádost o zakoupení knihy (knih). Ve výjimečných případech je možné zaslat požadavek v písemné podobě vnitřní poštou do ÚK (9830).

Kontakt: Andrea Motáková, telefon 59732-4594, místnost NK 135

Před podáním požadavku si nejprve prověřte v katalogu ÚK VŠB-TU Ostrava externí odkaz, zda již žádaný titul není ve fondu ÚK VŠB-TUO. Požadujete-li zakoupení knihy vydané před rokem 1995, požádejte o prověření svého požadavku také ve jmenném lístkovém katalogu ÚK VŠB-TUO pracovníky ve výpůjčním oddělení.

Co by měl obsahovat požadavek na zakoupení knih

Úplné a správné bibliografické údaje o požadované knize (bibliografická citace):

Bibliografické údaje – příklad

Jde-li o publikaci, která není běžně dostupná na knižním trhu (v knihkupectvích), pak je vhodné bibliografické údaje doplnit odkazem na webové stránky zdroje externí odkaz, z něhož jste čerpali informace o požadované publikaci; neskenujte prosím vytištěné webové stránky, nevkládejte do dokumentu „sestřelené“ obrazovky, ani jejich výřezy; rovněž nevkládejte do objednávek anotace a další údaje nepodstatné pro realizaci nákupu!

Údaje o žadateli: jméno a příjmení, číslo pracoviště, telefon, e-mail – podmínkou vyřízení požadavku na zakoupení knih je komunikace prostřednictvím e-mailové adresy přidělené univerzitou.

Dále uveďte počet požadovaných výtisků daného titulu – zvlášť tehdy, bude-li publikace doporučována studentům jako povinná studijní literatura.

Upozornění: Je-li nákup financován z prostředků ÚK VŠB-TUO lze zakoupit max. 5 – 10 výtisků, výjimečně u povinné studijní literatury (v případě skript) 15 výtisků, přičemž je zpravidla jeden výtisk určen k prezenčnímu studiu, tj. je umístěn v některé ze studoven ÚK VŠB-TUO.

Nákup z finančních prostředků pracoviště

V případě, že má být nákup hrazen z finančních prostředků žadatele, je nezbytné v objednávce uvést zdroj financování (SPP prvek a zdroj); v tomto případě uveďte rovněž, kam mají být knihy zařazeny (běžné půjčování prostřednictvím knihovny nebo deponát v katedrové knihovně pracoviště).

Upozornění: Pokud má být nákup knih hrazen z finančních prostředků projektu, je důležité podat požadavek s dostatečným předstihem, aby bylo možné nákup včas realizovat v souladu se zavedenými postupy (mějte na paměti, že je nutné provést průzkum trhu s cílem získat cenovou nabídku). Ve svém požadavku proto vždy uveďte také termín, do kterého je nezbytné nákup realizovat, případně další důležité informace potřebné pro správnou administraci projektu.

Nákup z finančních prostředků ÚK VŠB-TUO

Má-li být nákup knih hrazen z finančních prostředků ÚK VŠB-TUO, je vždy nutné požádat o jejich zakoupení knihovnu. Ta nákup zajistí v souladu se stanovenými postupy a předpisy. Pracovištěm (pracovníkem) univerzity zakoupené knihy (např. na paragon) nelze uhradit z prostředků ÚK VŠB-TUO. Výjimky jsou možné tehdy, nejsou-li zakoupené knihy dostupné v běžné knižní distribuci (např. sborníky ze seminářů, konferencí apod.). Vždy je vhodné se předem informovat a domluvit s odpovědným pracovníkem v ÚK VŠB-TUO.

Upozornění pro zaměstnance univerzity: Na pracovišti oddělení akvizice (NK 135) je možné vždy v pondělí a v úterý v době od 8.00 do 11.00 hod. navštívit výstavku českých knižních novinek a na základě osobního výběru doporučit knihy k zakoupení do fondu ÚK VŠB-TUO.

Užitečné zdroje informací o knihách

Informace o nově vydávané české knižní literatuře lze čerpat např. z bulletinu O.K. – Ohlášené knihy externí odkaz, který obsahuje záznamy knih, kterým bylo na základě hlášení nakladateli přiděleno ISBN. Knihy, jejichž vydání ohlásili nakladatelé agenturám ISBN, ISMN a CIP (Cataloging In Publication), lze vyhledat rovněž v bázi ISN – Ohlášené knihy a hudebniny externí odkaz. Dalším zdrojem informací mohou být domovské stránky českých nakladatelství nebo elektronická knihkupectví.

Aktualizováno 2017-07-24 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk