Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Časopisy

Najdete nás na Facebooku

Časopisy odebírané pro studovny ÚK VŠB-TUO

Ústřední knihovna VŠB-TUO zajišťuje předplatné časopisů tematicky odpovídajících profilu univerzity.

Nejnovější ročníky (v současnosti 2016 a 2017) tištěných verzí odebíraných titulů časopisů jsou zpřístupňovány ve studovnách ÚK VŠB-TUO. Informace o uchovávaných starších ročnících časopisů hledejte v online katalogu ÚK VŠB-TUO externí odkaz, viz rovněž informace o katalozích knihovny.

Elektronické časopisy – přístup k plným textům časopisů

FULLTEXTUživatelé ÚK VŠB-TUO mohou využívat také elektronické verze časopisů. K některým titulům zajišťuje přístup na základě předplatného ÚK VŠB-TUO. Mnohem více titulů časopisů je však možné využívat elektronicky díky účasti VŠB-TUO v konzorciích (v rámci projektů).

Časopisy přístupné elektronicky v rámci konzorciálních licencí

Starší ročníky časopisů

Ukončené ročníky uchovávaných časopisů (do roku 2015 včetně) jsou uloženy ve skladišti ÚK a zájemcům jsou zpřístupňovány na vyžádání ve studovně ÚK VŠB-TUO v Ostravě-Porubě. Informace o časopiseckém fondu ÚK VŠB-TUO, včetně informací o dodaných číslech odebíraných titulů, lze vyhledat v katalogu ÚK VŠB-TUO externí odkaz.

Objednávky odběru časopisů

Kontakt: Mgr. Iveta Slívová, telefon: 59732-4568

České a slovenské časopisy

Vedle předplatného časopisů pro studovny, zajišťuje ÚK VŠB-TUO předplatné i pro další pracoviště univerzity. V případě, že mají pracoviště univerzity (katedry, instituty, rektorátní útvary apod.) zájem o odběr vybraných titulů časopisů financovaný z vlastních zdrojů, mohou požádat příslušné pracoviště ÚK VŠB-TUO (viz kontakt výše) o zajištění předplatného. Tímto způsobem lze zajistit odběr českých a slovenských titulů časopisů. ÚK VŠB-TUO garantuje vyřízení objednávky i dodávky jednotlivých čísel (včetně případných urgencí u dodavatelů) na příslušná pracoviště.

Doporučení na rozšíření objednávky předplatného českých a slovenských časopisů pro studovny ÚK VŠB-TUO pro následující kalendářní rok mohou podávat pracoviště univerzity Ústřední knihovně vždy v průběhu měsíce září. V tomto období jsou také knihovnou písemně vyzývány, aby potvrdily nebo pozměnily dosavadní odběr časopisů financovaných z vlastních zdrojů pro následující kalendářní rok.

Objednávky na nové tituly nebo na rozšíření původního odběru u českých a slovenských periodik je možné podávat i v průběhu roku, ovšem s rizikem, že již nebude dodán úplný ročník žádaného titulu.

Zahraniční časopisy

Objednávka předplatného zahraničních časopisů (kromě časopisů ze Slovenska) pro následující kalendářní rok je realizována výhradně k pevně stanovenému termínu, jímž je 30. září. Zahraniční časopisy jsou nakupovány pouze v jednom exempláři a zpřístupňovány podle jejich tematického zaměření v některé ze studoven ÚK VŠB-TUO. Rozsah odebíraných titulů je limitován výší finančních prostředků, které má ÚK VŠB-TUO k dispozici na nákup knihovního fondu.

S ohledem na současnou dostupnost informací o obsahu časopisů v bibliografických bázích dat, na portálech vydavatelů či v jiných volně přístupných zdrojích (např. ingentaconnect externí odkaz, Google Scholar externí odkaz nebo CrossRef Metadata Search externí odkaz) má zajištění předplatného nového titulu časopisu smysl jen ve výjimečných případech.

Objednávka časopisu

Žádost na objednání časopisu by měla obsahovat tyto údaje:

Aktualizováno 2017-12-21 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1