Celostátní porada vysokoškolských knihoven, Ostrava, 9.-10. listopadu 1999

Usnesení

Celostátní porada knihovníků vysokých škol, kterou pořádala Oborová sekce pro vysokoškolské knihovny Rady vysokých škol, se konala ve dnech 9. a 10. listopadu 1999 na půdě VŠB-TU Ostrava.

Účastníci se shodli na závěrech:

PhDr. Barbora Ramajzlová, předsedkyně oborové sekce

Praha, 17. 11. 1999

Příloha:

Celostátní porada VŠ knihoven:

  1. souhlasí se zřízením Asociace českých akademických knihoven na základě předloženého pracovního materiálu,
  2. jmenuje Přípravný výbor (PV) ve složení: PhDr. R. Hladký(UP), Mgr. M. Paráková (UK), Ing. J. Potáček, CSc. (MZLU), Mgr. Iva Prochásková, PhDr. B. Ramajzlová (ČVUT), Ing. J. Šilhánek, CSc. (VŠCHT),
  3. ukládá PV zpracovat Návrh na zřízení Asociace českých akademických knihoven, který bude obsahovat důvodovou zprávu, statut, organizační řád, zásady hospodaření; termín: 31. 12. 1999,
  4. ukládá PV Návrh zveřejnit a nabídnout akademickým knihovnám k diskusi; termín: 15. 2. 2000,
  5. ukládá PV, aby zapracoval připomínky do textu Návrhu; termín: 15. 3. 2000,
  6. ukládá předsedkyni Oborové sekce VŠ knihoven RVŠ Návrh projednat na zasedání předsednictva RVŠ; termín: 30. 4. 2000.

Aktualizováno 2005-02-07 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998-2014 | VŠB-Technická univerzita Ostrava