Celostátní porada vysokoškolských knihoven, Ostrava, 9.-10. listopadu 1999

Statistické zjišťování o vysokoškolských knihovnách za rok 1999

Mgr. Daniela Tkačíková

Problematika statistického výkaznictví o činnosti knihoven na vysokých školách byla jedním z témat jednání celostátní porady VŠ knihoven v roce 1998, a proto jen stručně.

Z rozboru jednotlivých položek statistického výkazu a vysvětlivek k nim, a samozřejmě také ze získaných statistických údajů, vyplynula nutnost provedení určitých změn v zájmu získání porovnatelných údajů. Nejen v rámci VŠ knihoven v České republice, ale také obecně z pohledu údajů o činnosti knihoven v národním i mezinárodním měřítku. Dosavadní statistický výkaz nepostihoval různorodost knihovnicko-informačních služeb na jednotlivých vysokých školách, navíc byly nejednoznačně chápány některé položky, a tak získané údaje nebyly kvalitní. Určitý typ zjišťovaných informací navíc nevycházel ze současných podmínek činnosti VŠ knihoven, proto byly tyto údaje ze zjišťování vyřazeny.

Návrh Oborové sekce pro VŠ knihovny Rady vysokých škol (OSVŠK RVŠ) byl příslušným pracovištěm akceptován a bylo přislíbeno, že opravené informace budou k dispozici na webových stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV).

Jistě také nezapadl fakt, že sběr statistických informací o činnosti vysokoškolských knihoven nebyl zahrnut do plánu statistických zjišťování za rok 1999. Informace by tedy knihovny měly poskytnout dobrovolně, sběr a zpracování údajů zajistí z podnětu OSVŠK RVŠ pracoviště ÚIV.

Změny ve statistickém výkazu za rok 1999

Vysvětlivky:

Výkaz sestavují všechny vysokoškolské knihovny (každá samostatná knihovna nebo skupina knihoven mající jednoho ředitele nebo společnou správu). Jde o ústřední knihovnu vysoké školy nebo fakulty (knihovní středisko, ústřední knihovna fakulty, areálová knihovna nebo knihovna samostatného ústavu či jiného samostatného pracoviště vysoké školy). Ústřední knihovna sestavuje výkaz za vlastní činnost spolu se sumářem z výkazů dalších knihoven, kterým je organizačně nadřazena (podle organizační struktury může jít např. o fakultní, katedrové nebo ústavní knihovny, avšak pouze ty, které kromě výpůjčních služeb také samostatně získávají a zpracovávají knihovní fond) a předává rektorátu vysoké školy nebo děkanátu fakulty. Předkládací cesta je popsána na formuláři výkazu.

Dílčí vysokoškolská knihovna je knihovnické pracoviště, které samostatně nezískává a nezpracovává knihovní fondy, pouze uchovává a zpřístupňuje knihovní fond ústřední knihovny školy nebo fakulty.

Formulář:

Pracoviště vysokoškolské knihovny odešle výkaz do 8. 1. 2000 1x ústřední knihovně vysoké školy nebo fakulty.

Ústřední knihovna vysoké školy nebo fakulty odešle do 17. 1. 2000 společný výkaz rektorátu vysoké školy/děkanátu fakulty.

Rektorát vysoké školy/děkanát fakulty odešle překontrolované výkazy vysokoškolských knihoven do 24. 1. 2000 1x Ústavu pro informace ve vzdělávání.

Vysvětlivky:

Oddíl VIII.

Podle typu ústřední knihovny se do příslušné kolonky vyplní jednička.

- ř. 0804: uvede se počet dílčích knihoven, které existují v působnosti dané ústřední knihovny vysoké školy nebo fakulty (knihovního střediska, areálové nebo ústavní knihovny).

Formulář:

VIII. Organizace

přidán řádek 0804: Dílčí knihovny

Formulář:

I. Knihovní fond

zrušen řádek 0105 – v tom audiovizuální dokumenty

Formulář:

II. Uživatelé

zrušen řádek 0202 a poznámka o něm.

Vysvětlivky:

Oddíl III.

- ř. 0301: Uvádějí se pouze údaje o absenčních výpůjčkách. Výpůjčkou se rozumí knihovnou zaregistrované a evidenčně podchycené půjčení jedné knihovní jednotky jednomu čtenáři. U nevázaných periodik je výpůjčkou každý jednotlivý sešit nebo číslo, bez ohledu na ročník. Za výpůjčku se považuje pouze půjčení knihovní jednotky danému čtenáři, včetně prolongací.

Formulář:

III. Výpůjční služby

v řádku 0301 změněn text na: Počet registrovaných výpůjček

Vysvětlivky:

Oddíl IV.

- ř. 0406: Uvádí se počet stran kopií, pokud jsou zhotovovány pracovníky knihovny v rámci služeb uživatelům. Nepatří sem údaje o počtu kopií zhotovených samoobslužně uživateli.

Formulář:

IV. Další služby

zrušeny řádky 0402, 0403, 0404, řádek 0406: text změněn na: Počet zhotovených kopií

Vysvětlivky:

Oddíl VI.

- ř. 0602: Uvádějí se celkové údaje o vynaložených finančních prostředcích na doplňování knihovního fondu, bez ohledu na to, zda šlo o finanční prostředky přidělené knihovně nebo jinému pracovišti vysoké školy (např. včetně prostředků z grantů).

Formulář:

VI. Další údaje

zrušit řádek 0605 a poznámka o něm

Vysvětlivky:

Oddíl VII.

- ř. 0710: Uvádějí se údaje o počtu knihovnou budovaných bází dat, které jsou zpřístupňované uživatelům (např. online katalog knihovny).

Formulář:

VII. Automatizace knihovny

řádek 0712: změněn text na Počet titulů zpřístupňovaných bází dat

Aktualizováno 2011-07-29 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998-2014 | VŠB-Technická univerzita Ostrava