Celostátní porada vysokoškolských knihoven, Ostrava, 9.-10. listopadu 1999

Účast Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty UK v letech 1992-1999 na pregraduální a postgraduální výuce využívání vědeckých informací a knihovnických služeb

PhDr. Alena Malečková, Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.

Od zahájení pravidelné výuky vědeckých informací na Ústavu vědeckých informací (ÚVI) 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) v Praze ve šk. roce 1992/1993 byly získané zkušenosti a dosažené výsledky opakovaně předneseny [1-5] i publikovány [6-7] na domácích i zahraničních fórech.

Poprvé se ÚVI 1. LF UK) zapojil do výuky v roce 1992, kdy bylo zahájeno na Univerzitě Karlově (UK), ve spolupráci s Akademii věd ČR (AV ČR) a rezortními ústavy Ministerstva zdravotnictví (MZd), první rok společné biologicko-lékařské postgraduální doktorandské studium [PhD]. Šlo o semestrální kurz Úvod do metodologie vědy, kde podstatnou součástí byla výuka o využívání vědeckých informací, jejich vyhledávání, zpracovávání a zvláště pak jejich prezentaci, včetně základů vědecké komunikace. Nedílnou součástí byly praktické demonstrace práce s bibliografickými databázemi, včetně individuálního nácviku, jak s nimi pracovat. Tento kurz byl pořádán šest let, od šk. r. 1992/1993 do 1997/1998, kdy počet účastníků se postupně zvětšoval ze 40 na 100. Zahrnoval doktorandy ze všech tří pražských lékařských fakult, fakulty přírodovědné a z pracovišť AV ČR a MZ [příloha 1]. Od roku 1996 (až dosud) byl na Lékařské fakultě UK v Plzni, v letech 1996 a 1997 paralelně, pořádán obdobný postgraduální kurz, více zaměřený na klinickou oblast, s důrazem na přípravu vědecké publikace a informačního managementu v klinickém výzkumu [příloha 2]. ÚVI 1. LF UK až dosud zajistil 10 takových postgraduálních semestrálních doktorandských kurzů, včetně cca stostránkového manuálu.

V průběhu letního semestru šk. roku 1998/1999 byl ÚVI pověřen připravit pro doktorandské [PhD] a doznívající aspirantské studium [CSc.] na 1. LF UK resp. ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí 15tihodinový kurz typu Science Writing Workshop na téma Odborná vědecká komunikace písmem v medicíně. Kurz byl určen pro doktorandy na 1. LF UK, ale dostavili se zájemci ze všech pražských fakult i fakultních nemocnic. Ve třech odpoledních, kdy kurz probíhal, se ho účastnilo 20-30 posluchačů [příloha 3]. Vzhledem k vybavení posluchárny na II. interní klinice, byly zařazen pomocí počítačové projekce i praktický nácvik rešeršních postupů. Shodou okolností byla demonstrována v té době na UK volně přístupná databáze Web of Science. Posluchači měli možnost ověřit si skutečný bibliografický význam Science Citation Index, Social Science Citation Index a Arts & Humanities Citation Index, které v uspořádání Web of Science umožňují k rešerším využít kocitační vazby a tak vyhledávat tématicky související informační prameny propojené vzájemným citováním. To daleko přesahuje pouhé načítání citačních ohlasů, využívané u nás všeobecně až dosud v rámci nejrůznějších evaluací pracovníků i pracovišť. Velký zájem povede k opakování tohoto evergreeenového tématu i v letošním letním semestru šk. roku 1999/2000. Zvláště tento kurz má praktický, konkrétní a okamžitý dopad na zvyšování kvality publikační prezentace na fakultě.

Do pregraduální výuky v oboru lékařství a stomatologie [MUDr.] se ÚVI postupně zapojoval od šk. roku 1995/1996 (až dosud) v rámci předmětů Úvod do zdravotnické informatiky v I. roč. studia a Lékařská informatika v IV. roč. studia. Šlo o 4 přednášky a semináře ročníkových paralelek podávající dvě témata, resp. dvoutýdenní blok každodenní výuku na jedno téma ve všech 20 studijních skupin celého ročníku o cca 300 posluchačích. Od roku 1997/1998 tato výuka probíhala v angličtině i v anglických paralelkách. Jednotlivé přednášky či semináře a demonstrace byly doprovázeny vlastními původními výukovými texty, umožňujícími se více věnovat během výuky diskusi, protože základy tématu dostali posluchači tiskem.

Do této pregraduální výuky spadá i výuka v bakalářském studiu [Bc.] pro obory zdravotnická technika, zdravotní výchova a ergoterapie. Od roku 1995/1996 (až dosud) zajišťuje ÚVI celosemestrální (15titýdenní) kurz v II. roč. všech tří oborů na téma Vědecké informace. Kurz představuje týdenní hodinovou výuku 1 hod. předn./1 hod. cvič., tj. celkem 30 hodin za semestr a je zakončen zápočtem a zkouškou. Základem je seznámení s primárními a sekundárními informačními zdroji, včetně šedé literatury, a základními typy publikací (původní článek, review, monografie, referenční zdroje). Důraz je kladen na význam a praktické využívání jednotlivých druhů pramenů a typů publikací v lékařských disciplinách [příloha 4]. V seminářích je výklad doplněn třemi testy, vyžadujícími stručné formulace, popisující řešení konkrétních situací (problémově orientovaná výuka). Počet posluchačů v jednotlivých skupinách je od 10 do 25, takže je možno praktické procvičování, např. práce s databázemi, velmi individualizovat. Vzhledem k menšímu počtu studentů v jedné skupině bylo možno při nácviku přednášky pořídit jejich videozáznam a při jeho následné projekci společně probírat vhodné postupy a upozorňovat konkrétně řečníky na chyby, snižující účinnost či věrohodnost orální prezentace. Až dosud postupně byly uskutečněny 4 takovéto kurzy, včetně doprovodných výukových materiálů (handouts).

Od školního roku 1996/1997 (až dosud) ÚVI zajišťuje pro III. roč. bakalářských studií [Bc.] všech tří oborů celosemestrální kurz Propedeutika vědecké práce. Jeho rozsah je 50 hod. za semestr a probíhá ve dvoutýdenním bloku, určeném jen tomuto předmětu. Svým sylabem představuje jistou obměnu postgraduální kurzu Úvod do metodologie vědy [příloha 5]. Závěrem posluchači předloží písemnou práci založenou na svých dosavadních výsledcích z diplomové práce, nebo ve skupinách po 2-3 zpracují, včetně statistického rozboru, výsledky jedné z pěti anket, které posluchači absolvují [příloha 6]. Vedle písemné práce musí studenti napsané výsledky ústně přednést, včetně zvládnutí následné diskuse z řad spolustudentů. Jde o cílený praktický nácvik písemné a ústní prezentace odborných výsledků, čímž bakalářské studium v této otázce překračuje pregraduální lékařské studium, jež není v Čechách a na Moravě od roku 1848 povinně zakončováno obhajobou písemné teze. Až dosud postupně byly realizovány 3 takovéto kurzy, doplněné průvodními výukovými materiály v rozsahu příručky o 100 stranách A4. V letošním šk. roce 1999/2000 v souvislosti s rozšiřováním bakalářského studia na magisterské, budou realizovány takové kurzy dva, tj. v zimním (Zdravotnická technika) i letním (Ergoterapie) semestru, což za celý školní rok to představuje výuku 100 hodin.

Od zimního semestru letošního nového šk. roku 1999/2000 byl spolu s přechodem bakalářského na magisterské studium [Mgr.] poprvé zaveden do III. roč. nového oboru Zdravotnická technika, informatika a management další dvousemestrální Vědecké informace a knihovnictví, představující za celý školní rok celkem 90 hodin, a zakončený kromě dvou semestrálních zápočtů, i závěrečnou klasifikovanou zkouškou. Skupina má letos 8 posluchačů. Ke zkoušce vypracují posluchači, jako přípravu na diplomovou práci, stručnou písemnou práci založenou na prezentaci výzkumných dat nebo informačních rešerší.

Při přednáškové i seminární formě výuky jsou použity obvyklé způsoby doprovodné výukové techniky, počínaje improvizovaným psaním na tabuli, přes projekci různých klasifikačních schémat a grafů zpětným projektorem až po počítačovou data-projekci při demonstracích a nácviku rešeršních postupů v bibliografických databázích. K nácviku řečnických dovedností byl použit i videozáznam s možností demonstrování konkrétních chyb nebo naopak dobrých postupů. Z výukových pomůcek využíváme vedle textů z učebnic a časopisů.také původní texty sestavené přímo pro uvedené programy (handouty) [viz příloha 7, příloha 9, příloha 9], jež jsou k dispozici všem posluchačům Jak uvedeno, v celosemestrálních kurzech to může činit až 100 stran formátu A4, a představují první etapu výukových manuálů. Rozvrhy a sylaby uvedených programů jsou dostupné na www ÚVI. Texty jsou vystavovány jen ojedinělé (pro postgraduální PhD studium), vzhledem k tomu, že pregraduálním studentům z technických důvodů.dosud není možné tisknout z internetovských stránek. Proto jsou až dosud texty rozmnožovány. Za novum ve výukových postupech lze považovat zavedení písemných závěrečných prací v bakalářském a magisterském studiu a zvládnutí rešeršních bibliografických postupů studenty, takže je mohou použít přímo pro své studium, ale zvláště pro přípravu diplomové práce. Pro program Science Writing se jako velmi produktivní (v)výuková forma se ukázala dílna-workshop, jednak vzhledem ke specializovanému tématu, ale zřejmě i vzhledem k posluchačům. Mají již za sebou první vědecké zkušenosti a z praktického života pochopili existenční význam tématu.

Dlouhodobá a systematická účast na pedagogické činnosti vede k postupnému zapojování stále více pracovníků ÚVI. Je to velmi účinný zpětnovazební mechanizmus, který ukazuje často pokládanými otázkami (FAQ) z řad posluchačů těchto kurzů, kde je třeba knihovnicko-informační služby zlepšit, doplnit popř. rozšířit. Důležité je to proto, že posluchači jsou zároveň i našimi uživateli a dostáváme tak od nich konkrétní podněty k efektivnímu plnění očekávaných informačních služeb. Příprava na přednášky, demonstrace a cvičení, a dále pak nutnost jasně a přesně formulovat vyučovanou látku, vede i ke zvyšování odborné kvalifikace knihovnicko-informačních pracovnic a pracovníků. Naplňuje tak klasickou zkušenost, že totiž DOCENDO DISCIMUS.

Literatura

 1. ŠPÁLA, M. Cíle, podmínky a úskalí účasti fakultních knihoven na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání. (Přednáška na sympóziu Lékařské knihovny a lékařská literatura, pořádaném 1. lékařskou fakultou UK v pátek 13. května 1994, 13.00-16.00 v Modré posluchárně Karolina v rámci 4. pražského mezinárodního veletrhu a 2. mezinárodního knihovnického veletrhu Knihovny dnes konaných v Paláci kultury ve dnech 12. až 15. 5. 1994.) – Goals, conditions and pitfalls of faculty library participa on in pre- and postgraduate medical education.(Lecture presented during the Fourth international Prague book fair and the 2nd Prague international library fair for central and eastern Europe Libraries now, 12-13 May, 1994, Palace of culture, Prague.
 2. ŠPÁLA, M., CHOC, F. Participation of medical faculty library in pre- and post- graduate education: aims, goals and results. (Poster presented at the Fourth European Conference for Medical and Health Libraries, Oslo, June 28-July 2, 1994.
 3. ŠPÁLA, M., CHOC, F. Má co říci pracovník vysokoškolské knihovny k výuce a výzkumu? (Příspěvek v rámci zahájení odpolední diskuse: Celostátní porady vysokoškolských knihoven, pořádané Komisí pro vysokoškolské knihovny při Radě vysokých škol konané 10. 11. 1994 v Modré posluchárně UK, Celetná 20, Karolinum.)
 4. ŠPÁLA M. Výchova uživatelů vědeckých informací na vysokých školách. (Příspěvek na konferenci Komise pro vysokoškolské knihovny při Radě vysokých škol konané 9. 11. 1995 v Modré posluchárně UK, Celetná 20, Karolinum.)
 5. ŠPÁLA M. Účast vysokoškolských knihovníků na výuce. (Diskusní příspěvek na 3. celostátní poradě knihovníků vysokých škol na téma Prezentace vysokoškolských knihoven, Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity, Plzeň, 13.-14. 11. 1996.)
 6. ŠPÁLA, M., CHOC, F. Participation of medical faculty library in pre- and post- graduate education. In Health Information New Possibilities, McSeán T., van Loo J., Coutinho E. (Eds.), Kluwer Academic Publishers, London, 1995, pp.246-248.
 7. ŠPÁLA, M. Možnosti zapojení fakultní knihovny do lékařské výuky. Alma Mater Bohemica et Moravice, 5 (1-2) :52-59, 1995.

Přílohy

 1. Úvod do metodologie vědy. Sylabus a rozvrh postgraduálního kurzu v Praze, 1997/1998
 2. Úvod do lékařského výzkumu. Sylabus a rozvrh postgraduálního kurz v Plzni, 1998/1999
 3. Vědecká komunikace písmem – Science Writing Workshop. Sylabus a zpráva o kurzu v Praze, 1998/1999
 4. Vědecké informace. Sylabus a rozvrh bakalářského kurz, 2. roč., 1998/1999
 5. Propedeutika vědecké práce. Sylabus a rozvrh bakalářského kurzu, 3. roč., 1999/2000
 6. Anonymní anketa o využívání informací. Bakalářský propedeutický kurz, 3.roč., 1998/1999
 7. Informační prameny-Typy dokumentů. Doprovodný text (handout), Bakalářský kurz, 2. roč., 1998/1999
 8. Neviditelná universita-Invisible college. Doprovodný text (handout), Bakalářský kurz, 3. roč., 1999/2000
 9. Recenze-Posouzení-Peer review. Doprovodný text (handout), Postgraduální kurz, Plzeň, 1998/1999

Aktualizováno 2005-02-07 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998-2014 | VŠB-Technická univerzita Ostrava