Celostátní porada vysokoškolských knihoven, Ostrava, 9.-10. listopadu 1999

Podnět ke spolupráci při budování Česko-slovenské virtuální univerzity

Doc. Ing. Karel Květoň, DrSc.

1 Úvod

Vláda ČR schválila svým usnesením č. 525 ze dne 31. 5. 1999 dokument Státní informační politika – cesta k informační společnosti. V kapitole I. Informační gramotnost se mj. praví:

Za nejdůležitější strategický cíl koncepce je třeba považovat ovládnutí práce s informacemi s využitím informačních a komunikačních technologií (dále ICT) jak studenty, tak i učiteli a integraci ICT do výuky v souladu s osnovami předmětů. Je nutné se zaměřit i na vzdělávání zaměstnanců veřejné správy, veřejnosti a špičkových odborníků – spolutvůrců informační společnosti.

Souběžně s klasickými formami vzdělávání na školách různých stupňů a zaměření je žádoucí podporovat i formy novější – celoživotní vzdělávání, distanční vzdělávání, rekvalifikace – přispívajících jak k rozvoji vzdělanosti společnosti, tak i k pracovní flexibilitě obyvatelstva. Uplatňování elektronických učebnic a učebních pomůcek, multimédií, virtuálních laboratoří, digitálních knihoven umožní zefektivnit výuku a podpoří sebevzdělávání, čímž se uvolní prostor pro rozvoj myšlení, kreativity a tvůrčích schopností. Bude podporováno publikování učebních textů, studentských prací i projektů v elektronické formě prostřednictvím Internetu. Všem studentům bude poskytován přístup k elektronické poště a WWW s cílem v co největší míře zapojovat studenty do aktivit, které směřují k integraci informačních a komunikačních technologií do činnosti instituce.

Dosažení uvedených cílů není možné bez rozumného spojení pracovních a finančních kapacit na českých univerzitách. Navrhujeme, aby se k tomuto úsilí připojily i univerzity slovenské (a zahraniční univerzity, se kterými naše univerzity mají v tomto směru rozvinutou spolupráci).

Je zcela zřejmé - a zahraniční zkušenosti to potvrzují, že bez spolupráce s vysokoškolskými knihovnami se při budování virtuálních systémů výuky neobejdeme. Přitom půjde nejen o postupné využívání virtuálních knihoven, ale i o využití klasických knihovnických zdrojů, jako učebnic a skript, které pravděpodobně zůstanou i při vysokém stupni využívání ICT stále základními výukovými pomůckami. (Viz například Northern Arizona University Online.)

Aktuální potřebu zpracování komplexní koncepce veřejných informačních služeb obecně a koncepci knihoven jako součásti informační infrastruktury jak území, tak specifických oborů a činností, lze podpořit i řadou dokumentů EU. Např. Zelená kniha o roli knihoven v moderním světě zdůrazňuje, že jedinečnou funkcí knihoven je shromažďovat, pořádat, nabízet k využití a uchovávat veřejně přístupné dokumenty bez ohledu na formu ...takovým způsobem, který, bude-li to třeba, umožní jejich vyhledání a předání uživateli. Žádná jiná instituce neprovádí tuto dlouhodobou systematickou práci... Knihovny se stanou mnohem důležitějšími centry v informační společnosti než tomu bylo ve společnosti industriální vzhledem k postavení, kterého dosáhnou částečně také díky budování virtuálních knihoven, jež budou jejich součástí. (Viz Příloha ke zmíněnému dokumentu vlády, kap. II.9.2 Knihovny jako základ VIS.)

2 Dílčí cíle projektu

K dosažení konečného cíle projektu, tj. položení základů funkční ČS VU, navrhujeme vytýčit a řešit dílčí cíle C1 až C4:

3 Předběžný pracovní plán

Pro dosažení deklarovaného cíle C1 budou řešeny následující úlohy výzkumného charakteru:

 1. Nové úkoly univerzit v informační společnosti
 2. Výuka a studium v klasickém a v distančním vzdělávání
 3. Technické vybavení pro kurzy DE a VU
 4. Politika a programy v oblasti DE a VU
 5. Systémy distančního vzdělávání
 6. Moderní metody celoživotního vzdělávání
 7. Pedagogický výzkum pro DE a VU
 8. Analýza návrhů a rozvoje kurzů DE a VU
 9. Školení učitelů a ostatních pracovníků pro DE a VU
 10. Ekonomické aspekty DE a VU
 11. Vnější spolupráce, účast v projektech rozvoje informační společnosti

Pro dosažení deklarovaných cílů C2, C3 a C4 budou řešeny úlohy organizační povahy:

 1. Pravidla spolupráce při realizaci projektu, systém řízení projektu
 2. Základní infrastruktura nezbytná pro řízení projektu
 3. Organizace společných a interních seminářů

Společné veřejné semináře (S) řešitelů budou patřit mezi důležité milníky projektu, na kterých budou hodnoceny předběžné výsledky a stanoven další postup. Návrh témat seminářů:

Výsledky Úvodní studie budou shrnuty ve dvou zprávách (Z):

Aktualizováno 2005-02-07 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998-2014 | VŠB-Technická univerzita Ostrava