Celostátní porada vysokoškolských knihoven, Ostrava, 9.-10. listopadu 1999

Výuka základů knihovnické informatiky na Stavební fakultě VUT v Brně

Marie Davidová

Abstrakt: Článek pojednává o povinné výuce studentů 1. ročníku FAST VUT v Brně. Předmětem výuky je oblast aplikací informatiky a informačních technologií v knihovnách. V našem pojednání jsou diskutovány cíle, obsah, technické a programové zajištění a organizace této výuky. Podrobná osnova přednášek i praktické výuky je uvedena v závěru článku jako jeho dodatek.

Klíčová slova: informace, informatika, informační technologie, knihovnické databáze, internet, elektronický katalog, počítačové sítě, knihovny

1 Úvod

Rozvoj informačních technologií zasahuje stále významněji také do oblasti služeb poskytovaných vědeckými a vysokoškolskými knihovnami. Tento trend vede na jedné straně k podstatnému rozšíření informačních zdrojů a ke zvyšování rychlosti přístupu k nim. Na druhé straně však vyžaduje od uživatelů knihoven počítačovou gramotnost a znalosti z oblastí speciálního programového vybavení určeného pro vyhledávání informací v počítačových sítích, v odborných databázích a v elektronických katalozích knihoven.

Počínaje školním rokem 1995-1996 absolvují studenti prvního ročníku FAST takto zaměřenou výuku. Formy i organizace této výuky prošly určitým vývojem. Od školního roku 1997-1998 zajišťuje výuku pro studenty Stavební fakulty Fakultní knihovna FAST. V následujícím článku budeme stručně charakterizovat fakultní knihovnu a dále se budeme zabývat cílem, obsahem, technickým a programovým zabezpečením i organizací této výuky.

2 Charakteristika Fakultní knihovny a studoven FAST VUT v Brně

Fakultní knihovna a studovny FAST VUT v Brně vznikly jako nové pracoviště fakulty v roce 1997. Až do uvedeného roku studenti knihovnu na fakultě neměli a mohli využívat limitovaných služeb pouze encyklopedické Ústřední knihovny a dílčích knihoven na katedrách. Obdobná situace byla na většině fakult VUT, umístěných v několika brněnských lokalitách. V současné době existují již na všech fakultách VUT v Brně knihovny, které zabezpečují knihovnicko-informační služby v bezprostřední blízkosti svých uživatelů.

Fakultní knihovna a studovny FAST jsou dnes největší knihovnou Vysokého učení technického v Brně. Svým prostorovým řešením, technickým vybavením a poskytovanými službami plně odpovídají požadavkům moderního knihovnicko-informačního střediska fakulty. Studovny s celkovou kapacitou 154 studijních míst jsou situovány ve dvou podlažích. Ve volném výběru jsou zpřístupněny odborné publikace, skripta, encyklopedie, naučné a jazykové slovníky, české i zahraniční časopisy a denní tisk. Výběr publikací je umožněn v elektronickém OPAC katalogu. Knihovní fond je tematicky zaměřen na technické obory, zejména stavebnictví, přírodní vědy, ekonomii a výpočetní techniku. Počet knihovních jednotek činí v současné době téměř 20 tisíc svazků, dalších 80 tisíc publikací je uloženo v dílčích knihovnách na jednotlivých ústavech fakulty. Integrace těchto fondů stále probíhá. Nákup a zpracování fondů pro dílčí knihovny zajišťuje fakultní knihovna.

V počítačové studovně je možno vyhledávat informace v internetu a v databázích na CD-ROM. Na videopřehrávačích mohou studenti využívat výukové programy. Díky sekundárním informačním zdrojům se neustále zvyšuje počet požadavků na získání primárních dokumentů, čímž vzrůstá zájem o poskytování meziknihovních výpůjčních služeb. Při těchto službách je využíván také projekt INVIK Státní technické knihovny v Praze. Kopie z našich fondů lze zájemcům poskytovat rovněž v digitální podobě.

Vstup do knihovny je podmíněn přihlášením uživatele identifikačním průkazem s magnetickým a čárovým kódem. Na základě předložení průkazu jsou poskytovány automatizované absenční výpůjčky. Knihovna má v současné době 4 025 registrovaných uživatelů, průměrná návštěvnost činí okolo 500 uživatelů denně.

3 Základy knihovnické informatiky

3.1 Cíle a obsah výuky základů knihovnické informatiky

Cílem výuky základů knihovnické informatiky je seznámit studenty se základními technickými a programovými prostředky informačních technologií, s jejich aplikacemi v oblasti knihovnictví, zejména při vyhledávání informací a jejich zpřístupňování. Konečným cílem je pak naučit studenty prakticky tyto aplikace používat. Dále jsou studenti seznamováni se službami poskytovanými fakultní knihovnou. Výuka knihovnické informatiky je rozdělena do dvou částí.

První část výuky s názvem Úvod do operačních systémů a počítačových sítí podává přehled o operačních systémech, klasifikaci a topologii počítačových sítí s jejich základními službami. Tato témata jsou potom dále rozvíjena v odborných předmětech např. na Ústavu automatizace inženýrských úloh a informatiky.

Obsahem druhé části výuky nazvané Služby knihoven a vyhledávání informací je seznámení studentů s pojmy jako: informace, informační dokumenty a jejich členění. Dále jsou posluchačům demonstrovány způsoby vyhledávání informací prostřednictvím informačních technologií, a to od klasických lístkových katalogů a fondů knihoven, přes elektronické katalogy knihoven, lokálně přístupné databáze na CD-ROM, až po vyhledávání informací v počítačových sítích. Na část teoretickou pak navazuje část praktická. Budoucí uživatel knihovny je seznámen s knihovním řádem a provozem Fakultní knihovny a studoven FAST. Přednáška je také doplněna stručnými informacemi o dalších významných knihovnách v České republice. Student tak získává základní orientaci ve světě informací, naučí se informace nejen vyhledávat, ale také je využívat, a to nejen v průběhu studia, ale i po absolvování fakulty ve své budoucí profesi.

Podrobná osnova výuky základů knihovnické informatiky je uvedena v samostatném dodatku našeho článku.

3.2 Technické a programové zabezpečení výuky

Základy knihovnické informatiky, zvláště její praktická část, je přizpůsobena současnému technickému a programovému vybavení knihovny. Uživatelé mají k dispozici počítačovou studovnu s 20 počítači připojenými k mezinárodní síti internet. Šest počítačů, rovněž připojených k síti, je umístěno v dalších prostorách studoven. Na třech stanicích jsou zpřístupněny OPAC katalogy. Z dalšího technického vybavení knihovny a studoven je třeba zmínit LCD panel, využívaný pro názornost výuky, skener pro poskytování digitálních kopií a výběr aktualit z tisku, tiskárnu pro tiskové výstupy z informačních zdrojů a kopírovací zařízení. Na videopřehrávačích je možno sledovat výukové programy. Pro ochranu knihovního fondu je na výstupu ze studoven umístěna bezpečnostní brána. Všechny prostory přístupné uživatelům jsou navíc sledovány kamerovým systémem. Původní technické i programové vybavení bylo pořízeno z finančních prostředků školy a fakulty. Další příspěvky Vysokého učení technického v Brně, Fakulty stavební a Fondu rozvoje vysokých škol pomohly v letošním roce rozšířit vybavení do popsaného stavu.

K programovému vybavení Fakultní knihovny FAST patří mimo jiné knihovnický software Minidokis pro evidenci, půjčování a vyhledávání knižního fondu. Možnost vyhledávání prostřednictvím internetu umožnil projekt, který byl řešen ve spolupráci s Ústavem informatiky a výpočetní techniky FEI. K vyhledávání odborných informací slouží databáze na CD-ROM. Odborné informace jsou přístupny jak z lokálních zdrojů, (Česká národní bibliografie, encyklopedické databáze a databáze s jazykovou výukou), tak i v síti fakulty (stavebnická databáze ICONDA) a v celoškolské síti VUT (Compendex, Bookfind, Metadex, ABI Inform Select). Dalším důležitým zdrojem informací jsou výukové programy na disketách, na CD-ROM, videoprogramy a samozřejmě přístup na internet.

3.3 Organizace výuky základů knihovnické informatiky

Základy knihovnické informatiky pro 1. ročníky FAST se uskutečňují v průběhu zimního semestru v rozsahu čtyř vyučovacích hodin v počítačové studovně Fakultní knihovny FAST. Základy knihovnické informatiky absolvuje 42 skupin, a to podle rozvrhu, který stanoví studijní oddělení ve spolupráci s fakultní knihovnou. O účasti ve výuce dostávají studenti potvrzení do indexu. V případě, že se studenti nemohou ve stanoveném termínu výuky zúčastnit, mohou si vybrat jeden ze dvou určených náhradních termínů. O výuku knihovnické informatiky v naší knihovně se zajímají také studenti vyšších ročníků, kteří řeší ročníkové a diplomové projekty. Tito studenti neabsolvovali v prvním semestru knihovnickou informatiku ve fakultní knihovně, protože knihovna tehdy ještě neexistovala. Pro ně a rovněž pro studenty doktorského a distančního studia plánujeme uspořádání výuky v letním semestru. Výuku základů knihovnické informatiky zajišťují odborní pracovníci Fakultní knihovny FAST.

4 Závěr

Dosavadní zkušenosti s využíváním knihovních služeb i kladné hodnocení výuky studenty a pracovníky odborných ústavů plně prokazují její význam. Realizace výuky základů knihovnické informatiky je důležitou součástí transformace vysokoškolské výuky, která klade stále vyšší důraz na samostatnost studentů nejen při studiu, ale i při získávání informačních zdrojů.

V blízké budoucnosti uvažujeme o rozšíření základů knihovnické informatiky o část pojednávající o úpravě písemností a bibliografických citací podle normativních pravidel. Tyto znalosti pomohou studentům při tvorbě zadávaných projektů, zejména pak ročníkových a diplomových prací a v publikační činnosti doktorandů.

Tento článek vznikl s podporou grantového projektu FRVŠ 1096/99 Integrace a zpracování knihovních fondů.

Literatura

 1. DAVIDOVÁ, Marie. Fakultní knihovna a studovny FAST VUT In Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně – Historie a současnost. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1999, s.159-164.
 2. HEKAL, Ondřej. Prezentace knihovnické databáze na WWW. Brno: Ústav informatiky a výpočetní techniky FEI VUT v Brně, 1999. 22 s.

Osnova výuky základů knihovnické informatiky na Fakultě stavební VUT v Brně

Část I: Operační systémy a počítačové sítě

 1. Operační systémy
  • DOS
  • WINDOWS xx
  • WINDOWS NT UNIX
 2. Počítačové sítě
  • základní pojmy počítačových sítí
  • klasifikace počítačových sítí
  • topologie počítačových sítí
 3. Základní služby počítačových sítí
  • elektronická pošta
  • elektronické konference
  • diskusní skupiny
  • Telnet
  • File Transfer Protocol
  • Whois
  • World Wide Web
  • CESNET
  • internet

Část II: Služby knihoven a vyhledávání informací

 1. Informace a jejich vyhledávání
  • pojem informace
  • možnosti vyhledávání informací
 2. Informační prameny (dokumenty)
  • dělení dokumentů podle médií (tradiční a elektronické)
  • dělení dokumentů podle úplnosti (primární a sekundární IP)
 3. Vývoj informační společnosti
  • zásadní mezníky ve vývoji informační společnosti
 4. Informační technologie
  • tradiční knihovní katalogy
  • elektronické katalogy knihoven
  • databáze na CD-ROM
  • databázová centra
  • internet
 5. Elektronické katalogy knihoven
  • knihovnické systémy
  • OPAC katalogy
  • spojení na elektronické katalogy
 6. Databáze na CD-ROM
  • zdroj sekundárních i primárních informací
  • seznam databází dostupných v knihovně
  • základní postupy při vyhledávání v databázích
  • databázová centra
 7. Internet
  • stránky na WWW
  • hledače na WWW
  • způsoby vyhledávání
 8. Vysokoškolské a veřejné knihovny
  • digitální knihovny
  • významné knihovny ČR
  • historie a současnost knihovnicko- informačních služeb na VUT v Brně
 9. Fakultní knihovna a studovny FAST
  • služby uživatelům
  • knihovní řád, řád studoven
  • podmínky přístupu do knihovny a využívání jejích služeb
  • organizace služeb, zpřístupňování fondů a informací
 10. Praktické ukázky vyhledávání informací
  • v elektronických katalozích knihoven
  • v databázích na CD-ROM
  • v síti internet

Aktualizováno 2005-02-07 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998-2014 | VŠB-Technická univerzita Ostrava