Celostátní porada vysokoškolských knihoven, Ostrava, 9.-10. listopadu 1999

Informační výuka na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

PhDr. Ivo Brožek

Se soustavnou informační výukou začala na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem v 70. letech vedoucí ústřední knihovny PhDr. Věra Měsíčková. Studenti učitelství měli tehdy povinný předmět společenskopolitická praxe (SPP). V jeho rámci po teoretické průpravě vykonávali praxi vedoucích pionýrských oddílů, vedli přírodovědné, výtvarné a jiné kroužky na školách apod. Dr. Měsíčková této příležitosti využila a vytvořila pro SPP obor práce s knihou. Jeden semestr přihlášení studenti absolvovali teoretickou výuku, osvojili si evidenci knih, katalogizaci, výpůjční evidenci - tedy základy práce knihovníka školní knihovny. V dalších semestrech pak docházeli do jednotlivých ústeckých škol, kde pomáhali ve školní knihovně. Jejich přínos byl oceňován děkovnými dopisy učitelů-knihovníků i ředitelů škol. Po absolvování SPP práce s knihou obdrželi studenti osvědčení o získané kvalifikaci.

Po odchodu dr. Měsíčkové do důchodu jsem od října 1984 vedl tento kurs já, až do listopadu 1989, kdy si studenti vymohli zrušení předmětu společenskopolitická praxe pro jeho ideologické zaměření (které se ovšem v práci s knihou neprojevovalo).

Od akademického roku 1996/1997 vedu jednosemestrový výběrový kurs Základy knihovnictví a bibliografie na katedře bohemistiky (z podnětu děkanky PF, která tehdy byla vedoucí této katedry). Má rozsah 2 hodiny týdně a je zakončen zápočtem, pro který je požadováno zpracování rešerše. Téma rešerše si volí student sám (podle tématu své diplomové či seminární práce, k nimž tak vlastně rešerše představuje nezbytnou informační přípravu), hodnotí se relevantnost záznamů, správnost zpracování bibliografických záznamů, jejich uspořádání.

Na Pedagogické fakultě je kromě magisterských učitelských studijních oborů též několik bakalářských studijních oborů. V oboru Základy humanitní vzdělanosti byl od akademického roku 1997/1998 zařazen do 2. ročníku povinný jednosemestrový kurs Úvod do knihovnictví s dotací 3 hodiny týdně, zakončený zkouškou, jehož výuku rovněž zajišťuji. Jeho náplň je podobná jako výše uvedený výběrový kurs (osnovu uvádím v příloze č. 1), větší hodinový rozsah umožňuje zařadit i exkurzi do pražských knihoven (Národní knihovna, Městská knihovna), více procvičit knihovnickou techniku (budoucí bakaláři by měli být schopni např. v kulturních institucích spravovat knihovnu), naopak se pochopitelně u nich nezabývám výchovou žáků základních a středních škol k práci s informacemi. V obou kursech je zahrnuto i hledání informačních zdrojů na Internetu ve fakultní počítačové učebně (přístup do katalogů knihoven přes telnet i www, přístup na CD-ROM server, databáze Národní knihovny, vyhledávací služby atd.). Zkouška obsahuje písemnou část (test 30 otázek a zpracování bibliografického záznamu knihy) a ústní část, je hodnocena zpracovaná rešerše a přihlíží se i k výsledkům průběžných testů. Vzhledem k tomu, že nejde o kurs výběrový, kam se přihlašují jen zájemci, ale o kurs povinný, výuku ztěžuje zřejmá nechuť některých studentů.

V letech 1986-1988 jsem absolvoval čtyřsemestrový kurs Informatická výchova na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jako závěrečnou práci jsem tehdy v rámci rezortního výzkumného úkolu RŠ-I-11 Rozvoj systému vědeckých informací v oblasti výchovy, vzdělávání, školství a pedagogických věd, dílčí úkol 05 Výzkum výchovy k práci s informacemi a informačního zabezpečení na ZŠ, SŠ a VŠ provedl průzkum informačních znalostí studentů různých ročníků Pedagogické fakulty a středních škol. Test informačních znalostí (který, jak jsem předpokládal, ukázal značné mezery ve znalostech) používám nyní po úpravách a zjednodušeních jako vstupní test na úvod obou kursů (pro zajímavost jej uvádím v příloze č. 2).

Toto jsou tedy naše zkušenosti s informační či knihovnickou výchovou našich studentů.

Příloha č. 1

Tematické okruhy ke zkoušce z předmětu Úvod do knihovnictví

 1. Dějiny písma, knihy a tisku
 2. Dějiny knihoven, zejména v Čechách
 3. Druhy knihoven a informačních institucí v České republice
 4. Informační fondy, informační prameny, typologie
 5. Akvizice informačních pramenů
 6. Evidence přírůstků
 7. Identifikační popis (jmenná katalogizace), standardy
 8. Věcná katalogizace – předmětový katalog, systematický katalog
 9. Automatizace knihoven - knihovnický systém TINLIB
 10. Služby uživatelům knihoven
 11. Bibliografická a rešeršní činnost
 12. Práce s literaturou při studiu, bakalářská práce z bibliografického hlediska
 13. Informační zdroje dostupné na Internetu
 14. CD-ROM a multimédia
 15. Bibliopedagogika. Informační etika

Příloha č. 2

Vstupní test informačních znalostí

 1. Kterou knihovnu navštěvujete
 2. Jak často navštěvujete knihovnu (1x týdně či častěji, 1x za 14 dní, 1x měsíčně, méně často)
 3. Jakým způsobem si při studiu zpracováváte studovanou publikaci (píšete si poznámky, jen hlavní myšlenky, jen zajímavé citáty, podtrháváte si v knize)
 4. Jakým způsobem si vedete osobní dokumentaci (v sešitě, na vol. listech, na kartách – lístcích, v počítači)
 5. Které druhy služeb knihovny znáte a používáte
 6. V kterých katalozích knihovny umíte hledat
 7. Jak se jmenuje české nakladatelství specializované na pedagogickou literaturu
 8. Kde se při studiu zjistí význam odborných výrazů (termínů)
 9. Co znamená termín anotace
 10. Co znamená termín referát (abstrakt)
 11. Co znamená termín bibliografie
 12. Uveďte, co patří do informačního aparátu knihy
 13. Znáte abecední řazení hesel v rejstříku – určete správné pořadí hesel:
  1. Čapek, Daněk, Dvořák, Ďuriš, Erben
  2. Čapek, Daněk, Ďuriš, Dvořák, Erben
 14. Co označuje signatura
 15. Jaký údaj se uvádí v záhlaví katalogizačního záznamu
 16. Kde budete ve jmenném katalogu hledat knihu 4. sjezd Svazu československých spisovatelů (pod kterým záhlavím, tj. slovem)
 17. Jaký druh literatury se zpravidla v předmětovém katalogu nezpracovává
 18. Jak hodnotíte své celkové znalosti a dovednosti v oblasti práce s informacemi

Aktualizováno 2005-02-07 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998-2014 | VŠB-Technická univerzita Ostrava